Στεγανοποίηση της μάζας των κονιαμάτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

ADINOL-DM   Στεγανωτικό μάζας κονιαμάτων και άοπλου σκυροδέματος

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σε πολλές εφαρμογές κατά τη διάρκεια των κατασκευών απαιτείται η χρήση στεγανών κονιαμάτων, ώστε να εξαλείφονται τα προβλήματα υγρασίας και να εξασφαλίζεται η μακροζωία και η λειτουργικότητα των οικοδομημάτων.

II. ΛΥΣΗ

Για τη δημιουργία στεγανών κονιαμάτων χρησιμοποιείται το υγρό πρόσμικτο ADINOL-DM, που δρα ως στεγανωτικό μάζας για τσιμεντοκονίες, ασβεστοτσιμεντοκονίες και σκυρόδεμα. Πλαστικοποιεί το μίγμα διευκολύνοντας την εφαρμογή του. Εμποδίζει τη δημιουργία φωλιών και την απόμιξη. Αυξάνει την αντοχή έναντι διαβρωτικών επιδράσεων. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με την ομοιόμορφη κατανομή υδαταπωθητικών ενεργών συστατικών. Με την προσθήκη του ADINOL-DM εμποδίζονται οι βλάβες εξαιτίας υγρασιών και η διάρκεια ζωής των οικοδομημάτων αυξάνεται σημαντικά.

Το ADINOL-DM χρησιμοποιείται για την παρασκευή στεγανών τσιμεντοκονιών, σοβάδων και σκυροδεμάτων. Η χρήση του σε οπλισμένο σκυρόδεμα (φέρον σκυρόδεμα) συνιστάται μόνο εάν ληφθεί υπόψη στη μελέτη σύνθεσής του.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το ADINOL-DM μπορεί να προστεθεί:

  • Στο νερό ανάμιξης κατά την παρασκευή του σκυροδέματος ή του κονιάματος.
  • Στο έτοιμο μίγμα λίγο πριν από τη χρήση του. Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να επιτευχθεί ο ομοιογενής καταμερισμός του ADINOL-DM στη μάζα του υλικού, απαιτείται καλή ανάμιξη για 4-5 λεπτά.

Δοσολογία:

  • Σε τσιμεντοκονίες: 1% επί του βάρους του τσιμέντου.
  • Σε σοβάδες: 1% επί του βάρους του συνδετικού υλικού (τσιμέντο+ασβέστης) ή 400-500 g ανά χαρμανιά αναμικτήρα του 1/2 σάκου τσιμέντου.
  • Σε σκυρόδεμα: 0,8% επί του βάρους του τσιμέντου.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Υπερδοσολογία προκαλεί παράταση του χρόνου πήξης και μείωση των τελικών αντοχών.
  • Για την παρασκευή στεγανού σκυροδέματος θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος.