Στεγανοποίηση της μάζας του σκυροδέματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α – Στεγανωτικό μάζας

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η στεγάνωση των κατασκευών από σκυρόδεμα, που βρίσκονται υπό συνεχή ή παροδική καταπόνηση από το νερό, απαιτείται να γίνεται τόσο στο περίβλημα των δομικών στοιχείων τους όσο και στη μάζα τους.

Η στεγανοποίηση της μάζας αυτών των στοιχείων συμπληρώνει τη στεγάνωση τέτοιων κατασκευών, η οποία, σύμφωνα με τις πρακτικές της σύγχρονης δόμησης, θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη (δηλ. στεγάνοποίηση της μάζας του στοιχείου, στεγάνωση στο περίβλημά και τις εξωτερικές επιστρώσεις του), ώστε να είναι η αποτελεσματικότερη δυνατή.

II. ΛΥΣΗ

Η στεγανοποίηση της μάζας του σκυροδέματος επιτυγχάνεται με τη χρήση του υγρού πρόσμικτου PLASTIPROOF, που ενεργεί ταυτόχρονα ως ρευστοποιητής (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος Α) και ως στεγανωτικό μάζας. Πιστοποιήμένο με τη σήμανση CE, ως μειωτής νερού – ρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με τo πρότυπο ΕΝ 934-2:T2 και Τ9, με αριθμό πιστοποιητικού 0906-CPD-02412007. Προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Αυξάνει σημαντικά την αντίσταση στην υδατοπερατότητα, είτε αυτή οφείλεται σε υδροστατική πίεση, είτε σε τριχοειδή απορρόφηση.
  • Αυξάνει την εργασιμότητα χωρίς την προσθήκη νερού.
  • Δεν έχει δράση αερακτικού.
  • Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά.
  • Είναι συμβατό με όλα τα τσιμέντα τύπου Portland.

Το PLASTIPROOF βρίσκει εφαρμογή σε κάθε δομική κατασκευή που βρίσκεται σε συνεχή ή παροδική καταπόνηση από το νερό, όπως υπόγεια, δεξαμενές, κανάλια, σήραγγες, βιολογικοί καθαρισμοί, πισίνες κλπ.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το PLASTIPROOF μπορεί να προστεθεί:

  • Στο νερό ανάμιξης κατά την παρασκευή του σκυροδέματος.
  • Στο έτοιμο σκυρόδεμα λίγο πριν από τη χρήση του. Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να επιτευχθεί ο ομοιογενής καταμερισμός του PLASTIPROOF στη μάζα του υλικού, απαιτείται καλή ανάμιξη για 4-5 λεπτά με περιστροφή του αναμικτήρα (βαρέλα).

Δοσολογία: 0,2-0,5% επί του βάρους του τσιμέντου.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει επιβράδυνση στο χρόνο πήξης, χωρίς όμως να επηρεασθούν δυσμενώς οι τελικές αντοχές.
  • Για την παρασκευή στεγανού σκυροδέματος θα πρέπει να τηρηθούν οι οδηγίες του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος.