Στεγάνωση υπογείου έναντι υγρασίας και νερού χωρίς υδροστατική πίεση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

AQUAMAT   Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα

DUROCRET-PLUS  Ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

RAPICRET  Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α – Στεγανωτικό μάζας

AQUAMAT-ADMIX   Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος, κρυσταλλικής δράσης

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι υπόγειοι χώροι των κατασκευών, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, απαιτούν αποτελεσματική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού. Στην περίπτωση που το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί είναι απλή υγρασία ή νερό χωρίς υδροστατική πίεση (π.χ. διεισδύοντα νερά βροχής), τότε η στεγανωτική στρώση που θα εφαρμοστεί πρέπει:

 • Να αντιμετωπίζει με επάρκεια την υγρασία ή το νερό.
 • Να έχει διάρκεια στο χρόνο, ιδιαίτερα λόγω της δύσκολης προσβασιμότητάς της και της συνεχούς επαφής της με το έδαφος.

II. ΛΥΣΗ

Η εφαρμογή της στεγάνωσης συνιστάται να γίνεται από την εξωτερική πλευρά του περιβλήματος του υπογείου, δηλαδή από την πλευρά της προσβολής του νερού, όπου αυτό είναι εφικτό.

Η επάλειψη των τοιχίων του υπογείου εξωτερικά, με το επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα AQUAMAΤ, και του δαπέδου του υπογείου εσωτερικά (ως μόνη εφικτή λύση), δημιουργεί μία στεγανωτική στρώση, η οποία:

 • Προσφέρει αποτελεσματική στεγάνωση.
 • Έχει ικανότητα διαπνοής και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και χρηστικότητα του χώρου του υπογείου.
 • Χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, διότι το υλικό είναι ανόργανο.

Όπου δεν είναι εφικτή η επάλειψη εξωτερικά, το AQUAMAT μπορεί εναλλακτικά να επαλειφθεί εσωτερικά, καθώς έχει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και αντέχει σε αρνητικές πιέσεις.

Εάν πρόκειται για νέα κατασκευή, κατά τη σκυροδέτηση των δομικών στοιχείων του υπογείου, συνιστάται επικουρικά και η προσθήκη στο σκυρόδεμα του ρευστοποιητή-στεγανωτικού μάζας PLASTIPROOF, σε αναλογία 0,2-0,5% επί του βάρους του τσιμέντου και του στεγανωτικού κρυσταλλικής δράσης AQUAMAT-ADMIX σε αναλογία 0,8-1,0 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από τυχόν υπολείμματα λαδιών ξυλότυπου, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ.
 2. Υπάρχουσες φωλιές στο μπετόν καθαρίζονται από τα χαλαρά σκύρα.
 3. Μορέλα και φουρκέτες κόβονται σε βάθος 3 cm
 4. Υπάρχοντες αρμοί διακοπής εργασίας ανοίγονται σε μορφή V, σε όλο το μήκος τους, σε βάθος 3 cm.
 5. Καλή διαβροχή των παραπάνω σημείων και στοκάρισμά τους με το έτοιμο ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET-PLUS. Εναλλακτικά, όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, το στοκάρισμα μπορεί να γίνει με το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα RAPICRET. Κατανάλωση DUROCRET-PLUS: 25 kg για στοκάρισμα επιφάνειας 30-40 m² (ενδεικτική κατανάλωση για μία συνήθη επιφάνεια τοιχίου σκυροδέματος).
 6. Η γωνία που σχηματίζεται στη συμβολή του δαπέδου με τα κατακόρυφα στοιχεία (τοιχία, υποστυλώματα κλπ.), διαβρέχεται και σφραγίζεται σε όλο το μήκος της με το έτοιμο ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET-PLUS (διαμόρφωση «λουκιού» μορφής τριγώνου με πλευρές 4-5 cm). Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί, ως υλικό σφράγισης, το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα RAPICRET.
  Κατανάλωση DUROCRET-PLUS: 1,9-2,7 kg/m μήκος «λουκιού».
 7. Καλή διαβροχή όλης της επιφάνειας του υποστρώματος, χωρίς να δημιουργηθούν λιμνάζοντα νερά.

Εφαρμογή του AQUAMAT

 1. Το περιεχόμενο ενός σάκου AQUAMAT (25 kg) προστίθεται προοδευτικά σε 8,25 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναμικτήρας (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
 2. Επάλειψη των τοιχίων του υπογείου εξωτερικά με AQUAMAT σε 2-4 στρώσεις. Η επάλειψη των τοιχίων πρέπει να επεκτείνεται σε ύψος τουλάχιστον 50 cm πάνω από το έδαφος. Κάθε στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. Κατανάλωση: 2-4 kg/m² συνολικά.
 3. Επάλειψη του δαπέδου του υπογείου με AQUAMAT σε 2-3 στρώσεις. Κάθε νέα στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Η επάλειψη του δαπέδου επεκτείνεται σε ύψος τουλάχιστον 50 cm στα τοιχία ή τα υποστυλώματα του χώρου, πάνω από το διαμορφωμένο «λούκι» της συμβολής τους με το δάπεδο. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. Κατανάλωση: 2-3 kg/m2 συνολικά.
 4. Για την προστασία της στρώσης του AQUAMAT στο δάπεδο του υπογείου από πιθανούς τραυματισμούς, συνιστάται η κάλυψή της (π.χ. με τσιμεντοκονία, πλακόστρωση κλπ.).

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του υλικού πρέπει να είναι τουλάχιστον +5ºC.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν πλαστικά μορέλα στο σκυρόδεμα αυτά σφραγίζονται εσωτερικά σε βάθος 3-4 cm με την σφραγιστική μαστίχη FLEX MS-45 αφήνοντας ένα βάθος 2-3 cm από την εξωτερική πλευρά για να σφραγιστεί μετέπειτα με το ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα DUROCRET-PLUS.
 • Η στρώση του AQUAMAT πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τη βροχή και τον παγετό.
 • Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

gr5-1