Στεγάνωση τοίχων με χρήση έτοιμου υδαταπωθητικού σοβά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

ADINOL-DM   Στεγανωτικό μάζας κονιαμάτων και άοπλου σκυροδέματος

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα προβλήματα υγρασίας εξωτερικών τοίχων λόγω βροχής, αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο, το οποίο μπορεί να αντιμετωπισθεί εύκολα και αποτελεσματικά εξ΄ αρχής κατά την εφαρμογή του σοβά.

II. ΛΥΣΗ

α) Χρησιμοποίηση του έτοιμου, λευκού ή έγχρωμου, υδαταπωθητικού σοβά MARMOCRET Fine ή MARMOCRET Decor (ανάλογα με το αν είναι επιθυμητή λεία ή αδρή τελική επιφάνεια τοίχου αντίστοιχα).

β) Χρήση της έτοιμης κονίας MARMOCRET-S για την παρασκευή υδαταπωθητικού σοβά λευκού χρώματος.

Τα παραπάνω κονιάματα προσφέρουν πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 18550 και ταυτόχρονα παρέχουν όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

“Πεταχτό”

Οι προς επίχριση επιφάνειες πρέπει να απαλλάσσονται από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. και να διαβρέχονται καλά με νερό. Κατόπιν εφαρμόζεται στρώση παραδοσιακού “πεταχτού”, η οποία σε δύσκολες και λείες επιφάνειες (π.χ. πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης κλπ.) συνιστάται να ενισχύεται με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST (τσιμέντο : άμμος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,25 : 0,25 σε μέρη όγκου), προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσφυση του πεταχτού στις εν λόγω επιφάνειες. Αντί του παραδοσιακού πεταχτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έτοιμο κονίαμα MARMOCRET-BOND.

Λάσπωμα (“χοντρό” χέρι του σοβά)

 1. Αφού σκληρυνθεί το “πεταχτό”, εφαρμόζεται στρώση παραδοσιακού λασπώματος (“χοντρό” χέρι), προκειμένου να γίνει η εξομάλυνση της επιφάνειας και να επιδιορθωθούν τυχόν κατασκευαστικές ατέλειες των τοίχων. Αντί του παραδοσιακού λασπώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έτοιμο κονίαμα MARMOCRET-BASE.
  Όπου το υπόστρωμα αποτελείται από θερμομονωτικές στρώσεις (π.χ πολυστερίνη, πολυουρεθάνη κλπ.), όπως σε δοκούς, υποστυλώματα, τοιχία, σενάζ κλπ., συνιστάται η τοποθέτηση, κατά την εφαρμογή του λασπώματος, οπλισμού από υαλόπλεγμα σοβάδων, προκειμένου να αποφεύγονται ρηγματώσεις λόγω της ιδιαίτερης θερμικής καταπόνησης που υφίσταται τοπικά ο σοβάς σε αυτές τις επιφάνειες και λόγω του διαφορετικού συντελεστή συστολοδιαστολής των επιμέρους στρώσεων.
  Το υαλόπλεγμα σοβάδων τοποθετείται με ελαφρά πίεση πάνω στη νωπή στρώση του λασπώματος και επεκτείνεται κατά 10-15 cm πέρα από την περιοχή κάλυψης των θερμομονωτικών πλακών.
 2. Πριν την εφαρμογή του σοβά γίνεται καλή διαβροχή του λασπώματος, προκειμένου να μειωθεί η απορρόφηση νερού του μίγματος του σοβά από την υποκείμενη στρώση. Σε περίπτωση χρήσης έγχρωμου MARMOCRET Fine ή MARMOCRET Decor αντί διαβροχής συνιστάται αστάρωμα με PL-PRIMER, το οποίο μειώνει την απορροφητικότητα του υποστρώματος, εξασφαλίζοντας έτσι ομοιόμορφο χρώμα σε όλη την επιφάνεια.
  Κατανάλωση PL-PRIMER: 40-100 g/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Εφαρμογή των MARMOCRET Fine και MARMOCRET Decor

 1. Προσθέτουμε το MARMOCRET Fine ή το MARMOCRET Decor μέσα σε καθαρό νερό υπό ανάδευση, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κονίαμα με την επιθυμητή εργασιμότητα. Ο αναμικτήρας (μπετονιέρα), που θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να είναι καθαρός για να αποφευχθεί πιθανή αλλοίωση του χρώματος του σοβά.
 2. Εφαρμόζουμε το MARMOCRET Fine ή το MARMOCRET Decor στο ψιλό χέρι του σοβά, σε πάχος περίπου 5 mm. Η διάστρωση του σοβά γίνεται με μυστρί ή φραγκόφτυαρο ή με τη χρήση μηχανής εκτόξευσης σοβά.
  Κατανάλωση MARMOCRET Fine: περίπου 7,5 kg/m2/5 mm πάχος επιχρίσματος.
  Κατανάλωση MARMOCRET Decor: περίπου 10 kg/m2/5 mm πάχος επιχρίσματος.
 3. Ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας, με σπογγώδες τριβίδι (αν εφαρμόζεται το MARMOCRET Fine) ή με ακιδωτό τριβίδι (αν εφαρμόζεται το MARMOCRET Decor), αφού “τραβήξει” το κονίαμα επαρκώς.

Εφαρμογή του MARMOCRET-S

 1. Αναμιγνύουμε ένα σακί των 15 kg MARMOCRET-S με περίπου 70 kg μαρμαρόσκονη και 18 kg νερό. Ο αναμικτήρας (μπετονιέρα), που θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να είναι καθαρός για να αποφευχθεί πιθανή αλλοίωση του χρώματος του σοβά.
 2. Εφαρμόζουμε το MARMOCRET-S σε πάχος περίπου 5 mm, στο ψιλό χέρι του σοβά. Η διάστρωσή του σοβά γίνεται με μυστρί ή φραγκόφτυαρο ή με τη χρήση μηχανής εκτόξευσης σοβά.
  Κατανάλωση MARMOCRET-S: περίπου 1,5 kg/m2/5 mm πάχος επιχρίσματος (για την προαναφερθείσα αναλογία ανάμιξης).
 3. Ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με σπογγώδες τριβίδι, αφού “τραβήξει” το κονίαμα επαρκώς.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5οC και +35οC.
 • Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συνιστάται να διαβρέχονται τα επιχρίσματα μετά την εφαρμογή τους, ώστε να προστατεύονται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

gr10-1