Στεγάνωση δεξαμενών νερού από σκυρόδεμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

AQUAMAT   Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα

AQUAMAT-ELASTIC   Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

DUROCRET-PLUS   Ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

RAPICRET   Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

PLASTIPROOF   Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α – Στεγανωτικό μάζας

AQUAMAT-ADMIX   Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος, κρυσταλλικής δράσης

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ένας κατασκευαστής κατά τη διαμόρφωση μίας δεξαμενής νερού είναι η στεγάνωσή της. Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί, διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για υπόγεια ή υπέργεια κατασκευή.

Στην περίπτωση υπόγειας δεξαμενής η στεγανωτική στρώση θα πρέπει:

 • Να μην επιτρέπει τις διαρροές νερού από τη δεξαμενή προς τα έξω και αντιστρόφως τις εισροές από το έδαφος που την περιβάλλει.
 • Να έχει ισχυρή πρόσφυση στα τοιχώματα της δεξαμενής, ώστε να αντέχει σε αρνητικές πιέσεις που αναπτύσσονται όταν εκκενώνεται η δεξαμενή και υπάρχει στο περιβάλλον έδαφος υδροφόρος ορίζοντας, έστω και προσωρινός.

Σε περίπτωση υπέργειας δεξαμενής η στεγανωτική στρώση θα πρέπει:

 • Να είναι αποτελεσματική ώστε να μην υπάρχουν διαρροές.
 • Να έχει επαρκή ελαστικότητα ώστε να αντέχει στις συστολοδιαστολές των τοιχωμάτων και του πυθμένα της δεξαμενής, εξαιτίας της έκθεσής της στις θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

II. ΛΥΣΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της στεγάνωσης είναι να έχει υπολογιστεί κατάλληλα ο φορέας της δεξαμενής, ώστε να επαρκεί στατικά στην αναπτυσσόμενη υδροστατική πίεση του νερού.

Υπόγεια δεξαμενή

Επαλείφεται η επιφάνεια των τοιχίων και του πυθμένα εσωτερικά με το επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα AQUAMAT, το οποίο παρέχει:

 • Ενιαία και συνεχή μεμβράνη, απόλυτα στεγανή, που χαρακτηρίζεται από υψηλές αντοχές και ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα, ώστε να αντέχει και σε αρνητικές πιέσεις.
 • Αντοχή και διάρκεια στο χρόνο, διότι το υλικό είναι ανόργανο.

Υπέργεια δεξαμενή

Επαλείφονται τα τοιχία και το δάπεδο με το ελαστικό στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών AQUAMAT-ELASTIC. Η μεμβράνη που δημιουργείται έχει:

 • Απόλυτη στεγανότητα.
 • Ισχυρή πρόσφυση και υψηλές αντοχές.
 • Διάρκεια στο χρόνο.
 • Μεγάλη ελαστικότητα, ώστε να παρακολουθεί επιτυχώς τις συστολοδιαστολές του υποστρώματoς.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις συνίσταται κατά τη σκυροδέτηση των δομικών στοιχείων της δεξαμενής η προσθήκη του ρευστοποιητή-στεγανωτικού μάζας σκυροδέματος PLASTIPROOF, σε αναλογία 0,2-0,5% επί του βάρους του τσιμέντου και του στεγανωτικού κρυσταλλικής δράσης AQUAMAT-ADMIX σε αναλογία 0,8-1,0 kg ανά 100 kg τσιμέντου.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας από τυχόν υπολείμματα λαδιών ξυλοτύπου, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ.
 2. Υπάρχουσες φωλιές στο μπετόν καθαρίζονται από τα χαλαρά σκύρα.
 3. Μορέλα και φουρκέτες κόβονται σε βάθος 3 cm.
 4. Υπάρχοντες αρμοί εργασίας ανοίγονται σε μορφή V, κατά μήκος τους, σε βάθος 3 cm.
 5. Η γωνία που σχηματίζεται στη συμβολή του δαπέδου με τα κατακόρυφα στοιχεία (τοιχία, υποστυλώματα κλπ.), διαβρέχεται και σφραγίζεται σε όλο το μήκος της με το έτοιμο ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET-PLUS (διαμόρφωση «λουκιού» μορφής τριγώνου με πλευρές 4-5 cm). Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών, μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί, ως υλικό σφράγισης, το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα RAPICRET.
  Κατανάλωση DUROCRET-PLUS: 1,9-2,7 kg/m μήκος «λουκιού».
 6. Καλή διαβροχή όλης της επιφάνειας του υποστρώματος, χωρίς να δημιουργηθούν λιμνάζοντα νερά.

Εφαρμογή της στεγάνωσης

Υπόγεια δεξαμενή

 1. Το περιεχόμενο ενός σάκου AQUAMAT (25 kg) προστίθεται προοδευτικά σε 8,25 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
 2. To AQUAMAT επαλείφεται σε 3-4 στρώσεις εσωτερικά, στον πυθμένα και στα τοιχία της δεξαμενής. Όσο αυξάνει το βάθος της δεξαμενής, άρα και η αναπτυσσόμενη υδροστατική πίεση, τόσο αυξάνεται και η απαίτηση σε κατανάλωση του υλικού. Κάθε επόμενη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσεις να ξεπερνά το 1 mm. Κατανάλωση AQUAMAT: 3-4 kg/m² συνολικά.

Υπέργεια δεξαμενή

 1. Το περιεχόμενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του AQUAMAT-ELASTIC προστίθεται στα 10 kg του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
 2. Το AQUAMAT-ELASTIC επαλείφεται σε 3-4 στρώσεις εσωτερικά, στον πυθμένα και στα τοιχία της δεξαμενής. Όσο αυξάνει το ύψος της δεξαμενής, άρα και η αναπτυσσόμενη υδροστατική πίεση, τόσο αυξάνεται και η απαίτηση σε κατανάλωση του υλικού. Κάθε επόμενη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσεις να ξεπερνά το 1 mm. Κατανάλωση AQUAMAT-ELASTIC: 3-4 kg/m² συνολικά.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του υλικού πρέπει να είναι τουλάχιστον +5ºC.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν πλαστικά μορέλα στο σκυρόδεμα αυτά σφραγίζονται εσωτερικά σε βάθος 3-4 cm με την σφραγιστική μαστίχη FLEX MS-45 αφήνοντας ένα βάθος 2-3 cm από την εξωτερική πλευρά για να πληρωθούν μετέπειτα με το ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα DUROCRET-PLUS.
 • Η στρώση του AQUAMAT και του AQUAMAT-ELASTIC πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τη βροχή και τον παγετό.
 • Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

gr1-1

gr1-2