Ρευστοποίηση σκυροδέματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

BEVETOL-SPL   Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου G

REOTOL-SPL   Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου F

PLASTIPROOF  Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α – Στεγανωτικό μάζας

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δύσκολες εφαρμογές σκυροδέτησης λόγω θέσης, μορφής ή πυκνού οπλισμού των δομικών στοιχείων, περιπτώσεις εμφανών σκυροδεμάτων που απαντώνται στις σύγχρονες κατασκευές κλπ., επιβάλλουν τη ρευστοποίηση του σκυροδέματος χωρίς την προσθήκη επιπλέον νερού που μειώνει τις αντοχές του.

Ακόμη, για την παρασκευή εργοταξιακού σκυροδέματος υψηλών αντοχών, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή γεφυρών, σηράγγων κλπ., απαιτείται η δραστική μείωση του λόγου Ν/Τ του παρασκευαζόμενου σκυροδέματος με ταυτόχρονη διατήρηση της ρευστότητάς του.

 

II. ΛΥΣΗ

Προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή ρευστοποίηση του σκυροδέματος (αύξηση κάθισης) χωρίς την προσθήκη νερού ή η μείωση του λόγου νερό/τσιμέντο (Ν/Τ) για αύξηση των αντοχών του, χρησιμοποιούνται τα εξής υγρά πρόσμικτα:

BEVETOL-SPL, υπερρευστοποιητής σκυροδέματος ευρέως φάσματος τύπου G (κατά την ειδική προδιαγραφή ΣΚ-308). Πιστοποιήμένο με τη σήμανση CE επιβραδυντής πήξης – ισχυρός μειωτής νερού – υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με τo πρότυπο ΕΝ 934- 2:T11.1 και T11.2, με αριθμό πιστοποιητικού 0906- CPD-02412007.

REOTOL-SPL, υπερρευστοποιητής σκυροδέματος ευρέως φάσματος τύπου F (κατά την ειδική προδιαγραφή ΣΚ-308). Πιστοποιήμένο με τη σήμανση CE ως ισχυρός μειωτής νερού -υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με τo πρότυπο ΕΝ 934-2:T3.1 και T3.2, με αριθμό πιστοποιητικού 0906-CPD-02412007.

PLASTIPROOF, ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α (κατά την ειδική προδιαγραφή ΣΚ-308).Πιστοποιήμένο με τη σήμανση CE, ως μειωτής νερού – ρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με τo πρότυπο ΕΝ 934-2:T2 και Τ9, με αριθμό πιστοποιητικού 0906-CPD-02412007.

Τα πρόσμικτα αυτά προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Προστιθέμενα κατά την παρασκευή του σκυροδέματος, μειώνουν την απαίτηση σε νερό ανάμιξης και συνεπώς τη σχέση νερού/τσιμέντου (Ν/Τ), με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των αρχικών και τελικών του αντοχών.

 • Προστιθέμενα στο έτοιμο σκυρόδεμα το ρευστοποιούν (αύξηση κάθισης), χωρίς να απαιτείται επιπλέον νερό και άρα χωρίς να μειώνονται οι αντοχές του.

 • Συμβάλλουν στην καλύτερη ενυδάτωση του τσιμέντου, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός εκμετάλλευσής του.

 • Δρουν ενάντια στην απόμιξη των συστατικών του σκυροδέματος και βελτιώνουν σημαντικά την εργασιμότητα και την αντλησιμότητά του.

 • Μειώνουν σημαντικά τις συστολές κατά την πήξη (αποφυγή ρηγματώσεων).

 • Βελτιώνουν σημαντικά τη στεγανότητα του σκυροδέματος, συμβάλλοντας στην καλή συμπύκνωσή του.

 • Δεν έχουν δράση αερακτικού.

 • Δεν περιέχουν χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά.

 • Είναι συμβατά με όλα τα τσιμέντα τύπου Portland.

Αποτελούν απαραίτητο βοήθημα για την παρασκευή σκυροδέματος υψηλών αντοχών, εμφανούς σκυροδέματος, αντλήσιμου σκυροδέματος κλπ.

 

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τρόπος χρήσης

Τα πρόσμικτα ρευστοποιητικά μπορούν να προστεθούν:

 • Στο νερό ανάμιξης κατά την παρασκευή του σκυροδέματος ή του κονιάματος, ώστε να μειωθεί το απαιτούμενο νερό ανάμιξης (δραστική μείωση του λόγου N/T).

 • Στο έτοιμο μίγμα λίγο πριν από τη χρήση του, προκειμένου να αυξηθεί σημαντικά η κάθισή του. Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να επιτευχθεί ο ομοιογενής καταμερισμός του ρευστοποιητικού στη μάζα του υλικού, απαιτείται καλή ανάμιξη για 4-5 λεπτά με περιστροφή του αναμικτήρα.

Κατάταξη – Δοσολογία

Το BEVETOL-SPL δρά ως:

 • Υπερρευστοποιητής τύπου G (ΣΚ-308), όταν η δοσολογία κυμαίνεται μεταξύ 0,6%-0,8% επί του βάρους του τσιμέντου.

 • Σε μικρότερες δοσολογίες δρα ως ρευστοποιητής τύπου A και D (ΣΚ-308).

Το REOTOL-SPL δρά ως:

 • Υπερρευστοποιητής τύπου F (ΣΚ-308), όταν η δοσολογία κυμαίνεται μεταξύ 1,2%-1,7% επί του βάρους του τσιμέντου.

 • Σε μικρότερες δοσολογίες (0,9%-1,1% επί του βάρους του τσιμέντου) δρα ως ρευστοποιητής τύπου Α (ΣΚ-308).

Το PLASTIPROOF δρά ως:

 • Ρευστοποιητής τύπου A (ΣΚ-308) και χρησιμοποιείται σε δοσολογία 0,2-0,5% επί του βάρους του τσιμέντου.

 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η κατανάλωση των ρευστοποιητικών στην περίπτωση προσθήκης τους στο έτοιμο σκυρόδεμα, εξαρτάται τόσο από την εργασιμότητα του σκυροδέματος, όπως αυτό φθάνει στο έργο, όσο και την επιθυμητή τελική εργασιμότητά του.

 • Όταν τα ρευστοποιητικά προστίθενται στο σκυρόδεμα επιτόπου στο εργοτάξιο, προκειμένου να αυξηθεί η κάθισή του, τότε συνιστάται η προσθήκη να γίνεται λίγο πριν από τη σκυροδέτηση λόγω του ότι ο χρόνος δράσης αυτών των προσμίκτων είναι περίπου 30 λεπτά.

 • Υπερβολική δοσολογία μπορεί να προκαλέσει επιβράδυνση στο χρόνο πήξης, χωρίς όμως να επηρεασθούν δυσμενώς οι τελικές αντοχές.