Πακτώσεις μηχανημάτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

MEGAGROUT-101   Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, για πακτώσεις μηχανημάτων

AQUAFIX   Υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιμέντο

RAPICRET   Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι βάσεις έδρασης μηχανημάτων υποβάλλονται συνεχώς σε υψηλές στατικές και δυναμικές καταπονήσεις. Επομένως το υλικό πλήρωσης του κενού μεταξύ του δαπέδου και του μηχανήματος θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • Πολύ υψηλή αντοχή, ώστε να μπορεί να παραλάβει τις στατικές και δυναμικές φορτίσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία του μηχανήματος.
 • Πολύ καλή ρευστότητα, ώστε να μπορεί να γεμίζει όλο το κενό μεταξύ του δαπέδου και του μηχανήματος.
 • Ελαφρά διόγκωση τις πρώτες ώρες και μηδενική συρρίκνωση μετά τη σκλήρυνσή του, ώστε να μη δημιουργούνται τριχοειδείς ρωγμές στα σημεία επαφής του με το μηχάνημα.

II. ΛΥΣΗ

Το MEGAGROUT-101 αποτελεί την ιδανική λύση για τις εφαρμογές αυτές, γιατί είναι ένα χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών με ειδικά πρόσμικτα, το οποίο παρέχει:

 • Πολύ καλή ρευστότητα χωρίς διαχωρισμό.
 • Υψηλές αρχικές και τελικές αντοχές.
 • Καλή πρόσφυση με το χάλυβα και το σκυρόδεμα.
 • Ανθεκτικότητα σε κρούσεις και δονήσεις.
 • Μειωμένη υδατοπερατότητα.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, λίπη ή άλλες ξένες ουσίες.
 2. Ακόμη θα πρέπει να εκτραχύνεται για να εξασφαλισθεί η σωστή πρόσφυση του υλικού σε αυτό.
 3. Πριν την εφαρμογή του MEGAGROUT-101, η επιφάνεια του υποστρώματος πρέπει να διαβρέχεται καλά μέχρι κορεσμού, χωρίς όμως να σχηματιστούν λιμνάζοντα νερά.

Εφαρμογή του MEGAGROUT-101

 1. Το MEGAGROUT-101 είναι, μετά την ενυδάτωσή του, υλικό ρευστό και λεπτόκοκκο και μέρος του μπορεί να διαφύγει από τους αρμούς μεταξύ των επιμέρους στοιχείων του ξυλοτύπου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι αρμοί των ξυλοτύπων να σφραγίζονται με το υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιμέντο AQUAFIX ή με το ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα RAPICRET.
 2. Ένα σακί 25 kg MEGAGROUT-101 προστίθεται σε 3,0 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής ρευστή μάζα. Στο μίγμα προστίθεται ποσότητα νερού έως 0,5 kg υπό ανάδευση, προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή ρευστότητα.
 3. Κατόπιν το κονίαμα εκχύεται, λαμβάνοντας μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η παγίδευση αέρα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το τσιμεντοκονίαμα έχει γεμίσει όλο το χώρο ανάμεσα στο καλούπι και την υπάρχουσα κατασκευή.
 4. Εκτεθειμένες στην ατμόσφαιρα επιφάνειες πρέπει να κρατούνται υγρές για τουλάχιστον 24 ώρες, καλυπτόμενες με υγρές λινάτσες ή φύλλα πολυαιθυλενίου.
  Κατανάλωση MEGAGROUT-101: 21,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης ή 2,1 kg για πλήρωση χώρου όγκου 1 lit.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Το μέγιστο πάχος εφαρμογής του MEGAGROUT-101 ανά στρώση είναι 10 cm.
 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5οC και +35οC.
 • Υλικό που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να μαλακώνεται ξανά με νερό.
 • Το προϊόν διατηρεί τη ρευστότητά του για περίπου 60 min σε θερμοκρασίες μεταξύ +15οC και +25οC.
 • Σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας συνιστάται η αποθήκευση των σάκων σε ψυχρό μέρος και η ανάμιξη του υλικού με κρύο νερό, ώστε να έχουμε την επιθυμητή ρευστότητα για αρκετό χρονικό διάστημα (περίπου 60 min).
 • Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και απαίτησης γρήγορης ανάπτυξης των αντοχών, συνιστάται η ανάμιξη του υλικού με χλιαρό νερό και η προστασία του από το κρύο με θερμομονωτικά καλύματα στους ξυλότυπους.
 • Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

paktosi