Κατασκευή αγώγιμου εποξειδικού δαπέδου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

DUROFLOOR-C Αγώγιμη, αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση 2 συστατικών

DUROFLOOR-CV Αγώγιμο εποξειδικό βερνίκι 2 συστατικών

DUROFLOOR-PSF Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες

DUROPRIMER Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ένα από τα πιο σημαντικά και ιδιάζοντα προβλήματα είναι η ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού σε δάπεδα χώρων, όπως αίθουσες υπολογιστών, τυπογραφεία, υφαντήρια, νοσοκομεία, χώροι επεξεργασίας εύφλεκτων υλικών, ηλεκτρικοί σταθμοί, αποθήκες πυρομαχικών κλπ. Η παρουσία ηλεκτροστατικών φορτίων στο δάπεδο των χώρων αυτών, εκτός από το ότι καθιστά προβληματική τη λειτουργία των μηχανημάτων που είναι εγκατεστημένα σε αυτούς, συχνά εγκυμονεί και κινδύνους για το απασχολούμενο προσωπικό (π.χ. κίνδυνος έκρηξης).

Απαιτείται λοιπόν οι επιφάνειες των δαπέδων τους να παρουσιάζουν πέρα από σημαντικές μηχανικές και χημικές αντοχές και κατάλληλη αγωγιμότητα, που να εξασφαλίζει την ασφαλή και απρόσκοπτη διοχέτευση του στατικού ηλεκτρισμού στο έδαφος.

II. ΛΥΣΗ

Η κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων σε δάπεδα όπου αναπτύσσεται στατικός ηλεκτρισμός, επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της αγώγιμης, αυτοεπιπεδούμενης εποξειδικής επίστρωσης DUROFLOOR-C. Πρόκειται για ένα έγχρωμο εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, με ηλεκτρική αντίσταση μεγέθους 104 έως 106 Οhm, που παρέχει διαρκή αγωγιμότητα και εμποδίζει την εμφάνιση ηλεκτροστατικών φορτίων.

Χαρακτηρίζεται ακόμη από μεγάλη σκληρότητα και αντοχή στις τριβές, ενώ είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικό στα οργανικά και ανόργανα οξέα, στα αλκάλια, σε πετρελαιοειδή, σε ορισμένους διαλύτες, στα απόβλητα, στο νερό, στο θαλασσινό νερό και στις καιρικές επιδράσεις.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια που θα δεχθεί την εποξειδική επίστρωση θα πρέπει να είναι στεγνή (υγρασία<4%), σταθερή, απαλλαγμένη από σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. και να είναι προστατευμένη από την προσβολή υγρασίας εκ των όπισθεν.

Θα πρέπει ακόμη, ανάλογα με τη φύση του υποστρώματος, να γίνεται κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας του π.χ. με βούρτσισμα, τρίψιμο, αμμοβολή, υδροβολή, σφαιριδιοβολή, φρεζάρισμα κλπ., με σκοπό να ανοιχθούν οι πόροι της επιφάνειάς του, προκειμένου να διεισδύσει το αστάρι, ώστε να εξασφαλίσει την αυξημένη πρόσφυση της εποξειδικής επίστρωσης πάνω στο υπόστρωμα.

Το υπόστρωμα στη συνέχεια καθαρίζεται επιμελώς με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.

Ακολουθεί αστάρωμα της κατάλληλα προετοιμασμένης επιφάνειας με το εποξειδικό αστάρι DUROFLOOR-PSF ή DUROPRIMER.
Kατανάλωση ασταριού: 200-300 g/m².

Αφού στεγνώσει το αστάρι, πρέπει τυχόν υφιστάμενες ατέλειες του υποστρώματος (ρωγμές, οπές) να σπατουλαριστούν με DUROFLOOR-PSF αναμιγμένο με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0-0,4 mm (ή με την άμμο Q35) σε αναλογία 1:2 έως 1:3 κατά βάρος.

Αφού στεγνώσει το αστάρι, τοποθετούνται ειδικές αυτοκόλλητες χαλκοταινίες (αγωγοί) σε κάνναβο όχι αραιότερο από 5m x 5m και συνδέονται μέσω περιμετρικού καλωδίου στη γείωση του χώρου.

Ακολούθως επαλείφεται στην επιφάνεια το αγώγιμο εποξειδικό βερνίκι DUROFLOOR-CV με ρολό, σε μία λεπτή στρώση.
Kατανάλωση DUROFLOOR-CV: περίπου 200 g/m².

Η διάστρωση του DUROFLOOR-C ακολουθεί εντός 24 ωρών από την επάλειψη του αγώγιμου εποξειδικού βερνικιού DUROFLOOR-CV και αφού αυτό έχει στεγνώσει.

Εφαρμογή του DUROFLOOR-C

Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) του DUROFLOOR-C είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά με αναμικτήρα (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκληρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα.

Το DUROFLOOR-C εφαρμόζεται τραβηχτά με λεία σπάτουλα σε πάχος περίπου 2 mm.
Kατανάλωση DUROFLOOR-C: 1,5 kg/m²/mm.

Για την απελευθέρωση τυχόν εγκλωβισμένου αέρα στην εφαρμοζόμενη αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση, πρέπει η επιφάνεια να περαστεί με ειδικό ακιδωτό ρολό. Έτσι εμποδίζεται ο σχηματισμός φυσαλίδων.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Η ποιότητα του σκυροδέματος του δαπέδου πρέπει να είναι τουλάχιστον C20/25 (περιεκτικότητα σε τσιμέντο κατ’ελάχιστο 350 kg/m3).
  • Σε περίπτωση που το υπόστρωμα είναι υγρό, τότε η προετοιμασία του δαπέδου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή “ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ”.
  • Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών ρητινών μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
  • Η πρόσφυση μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων μπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που μπορεί να παρεμβληθούν μεταξύ τους.
  • Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέπει, μετά την εφαρμογή τους, να προστατεύονται για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία, π.χ. βροχή ή δρόσος. Η επίδραση της υγρασίας μπορεί να δώσει στην επιφάνεια μία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. Επίσης μπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη σκλήρυνση. Αποχρωματισμένες ή κολλώδεις στρώσεις σε τμήματα επιφανειών πρέπει πρώτα να απομακρύνονται με τρίψιμο ή φρεζάρισμα και μετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.
  • Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται ανάμεσα στις διαδοχικές στρώσεις ένας μεγαλύτερος, από τον προβλεπόμενο, χρόνος αναμονής ή πρόκειται ήδη χρησιμοποιούμενες επιφάνειες, μετά από μακρά περίοδο, να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρμόζεται η καινούρια επίστρωση.
  • Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η παρουσία ινών που περιέχει το DUROFLOOR-C διαφοροποιεί ελαφρώς την απόχρωσή του σε σχέση με το αντίστοιχο RAL.
  • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

Κατασκευή αγώγιμου εποξειδικού δαπέδου