Καμπτική ενίσχυση δοκού ή πλάκας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

MEGAPLATE   Ελάσματα από ίνες άνθρακα

EPOMAX-PL   Εποξειδική πάστα επικόλλησης 2 συστατικών

MEGAWRAP-200   Ύφασμα από ίνες άνθρακα σε μία διεύθυνση

EPOMAX-LD   Εποξειδική ρητίνη εμποτισμού 2 συστατικών

EPOMAX-EK   Εποξειδική πάστα 2 συστατικών

MEGACRET-40   Ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η απαίτηση αύξησης της καμπτικής αντοχής δοκού ή πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, μπορεί να παρουσιαστεί στις εξής περιπτώσεις:

 • Αύξηση των φορτίων ή αλλαγή χρήσης του χώρου.

 • Ανάγκη προσαρμογής παλαιών κατασκευών σε νέους κανονισμούς.

 • Γήρανση των δομικών υλικών, διάβρωση του οπλισμού ή/και κατασκευαστικών ελαττωμάτων.

 • Ανάγκη αποκατάστασης μετά από σεισμό.

 

II. ΛΥΣΗ

Η ενίσχυση σε κάμψη στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκοί, πλάκες, τοιχία κλπ.) επιτυγχάνεται με την εξωτερική επικόλληση σύνθετων υλικών στο εφελκυόμενο πέλμα των παραπάνω στοιχείων. Κατά κύριο λόγω χρησιμοποιούνται για τη χρήση αυτή βιομηχανικά ελάσματα από ίνες άνθρακα (MEGAPLATE), καθώς επίσης και υφάσματα από ανθρακονήματα μίας διευθύνσεως (MEGAWRAP-200), τα οποία τοποθετούνται με τις ίνες τους κατά την διεύθυνση του οπλισμού του στοιχείου.

Με την εν λόγω ενίσχυση επιτυγχάνεται:

 • Αύξηση της καμπτικής αντοχής.

 • Αύξηση της καμπτικής ακαμψίας (μείωση των παραμορφώσεων).

 • Μείωση της αναμενόμενης ρηγμάτωσης.

 • Βελτίωση της συμπεριφοράς σε κόπωση.

Σε σχέση με τις συμβατικές επεμβάσεις ενίσχυσης, όπως είναι η επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων, τα ελάσματα ανθρακονημάτων MEGAPLATE παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Έχουν μικρό βάρος, διατίθενται σε ρολά και κόβονται επιτόπου στο επιθυμητό μήκος. Γενικά, η εφαρμογή τους είναι εύκολη, γρήγορη και οικονομική.

 • Αντέχουν στο χρόνο, την κόπωση, την υγρασία και τη διάβρωση.

 • Έχουν μικρό πάχος και καλύπτονται/βάφονται πολύ εύκολα.

 

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το υπόστρωμα καθαρίζεται επιμελώς από χαλαρά τμήματα, σοβάδες, χρώματα, λίπη κλπ. και στη συνέχεια τρίβεται καλά με σκληρή βούρτσα.

Η επιφάνεια που θα γίνει η επικόλληση πρέπει να είναι επίπεδη. Τυχόν επιδιορθώσεις στην επιπεδότητα του υποστρώματος γίνονται με τη βοήθεια του ινοπλισμένου τσιμεντοκονιάματος MEGACRET-40 ή της εποξειδικής πάστας EPOMAX-EK.

Κατόπιν αφαιρείται η ενσωματωμένη ταινία από τη μια επιφάνεια του MEGAPLATE και στην επιφάνεια αυτή εφαρμόζεται με σπάτουλα η εποξειδική πάστα ΕPOMAX-PL. Η επάλειψη της πάστας στο έλασμα θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε περίσσεια υλικού να συγκεντρώνεται στον άξονα του ελάσματος και όχι στις άκρες.

Στη συνέχεια το έλασμα τοποθετείται στην καθαρή και στεγνή επιφάνεια και πιέζεται σταθερά με πλαστικό ρολό έτσι ώστε να υπερχειλίσει η πάστα από τις άκρες και να μην μείνει εγκλωβισμένος αέρας μεταξύ της πάστας και του σκυροδέματος. Το συνολικό πάχος του EPOMAX-PL μετά την άσκηση πίεσης πρέπει να είναι 0,5-2 mm.

Μετά την τοποθέτηση του ελάσματος στην επιφάνεια εφαρμογής γίνεται έλεγχος εντοπισμού τυχόν εγκλωβισμένου αέρα, με ελαφριά χτυπήματα πάνω στο έλασμα (ηχητικός έλεγχος).

Σε περίπτωση που προβλέπεται βελτίωση της αγκύρωσης των ελασμάτων στα άκρα της δοκού, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση λωρίδων από σύνθετα υλικά (MEGAWRAP) τα οποία λειτουργούν και ως οπλισμός διάτμησης (Σχ. α).

 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Τα στοιχεία προς ενίσχυση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αποφορτισμένα δεδομένου ότι τα σύνθετα υλικά αρχίζουν να ενεργούν με την αύξηση της υπάρχουσας παραμόρφωσης.

 • Η βέλτιστη δυνατή συγκόλληση του ελάσματος (άριστη προετοιμασία υποστρώματος), καθώς και η επαρκής αγκύρωσή του (πέραν της περιοχής που απαιτείται καμπτική ενίσχυση), είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης.

 • Συνιστάται να αποφεύγονται οι ματίσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως δεν είναι απαραίτητες λόγω της διαθεσιμότητας των υλικών σε μεγάλα μήκη, ενώ επιτρέπονται οι διασταυρώσεις ελασμάτων ή υφασμάτων (με επικόλληση στις επιφάνειες επαφής).

 • Εάν απαιτείται έλεγχος αντοχής του υποστρώματος, αυτός γίνεται με τη μέθοδο Pulloff.

 • Τα ελάσματα MEGAPLATE έχουν ενσωματωμένη ειδική ταινία και στις δύο επιφάνειές τους, που αφαιρείται λίγο πριν την εφαρμογή και διασφαλίζει χωρίς καθάρισμα και τρίψιμο, μια αδρή και απόλυτα καθαρή επιφάνεια, για καλύτερη πρόσφυση τόσο της ρητίνης, όσο και της τελικής τσιμεντοειδούς επικάλυψης.

 • Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής θα μπορούσαν να τοποθετηθούν 1-2 επιπλέον της στατικής μελέτης ελάσματα τα οποία θα ελεγχθούν με τη μέθοδο Pulloff αμέσως μετά την σκλήρυνση του συστήματος ή περιοδικά στη διάρκεια ζωής της ενίσχυσης.

 • O χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστημάτων μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.

 • Επειδή κατά την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στην κατασκευή (π.χ. περιπτώσεις πυρκαγιάς), μειώνεται σημαντικά η αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης, είναι απαραίτητη η εξωτερική προστασία του μανδύα σύνθετων υλικών (ειδικά επιχρίσματα, γυψοσανίδες κλπ.). Η προστασία είναι απαραίτητη και σε περιπτώσεις έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία.

 • Η θερμοκρασία της επιφάνειας του σκυροδέματος κατά την ενίσχυση με σύνθετα υλικά δεν πρέπει να είναι μικρότερη των +5οC.

skitso300