Επισκευή σκυροδέματος και προστασία του οπλισμού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

MEGACRET-40   Ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών

RAPICRET   Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

FERROSEAL   Τσιμεντοειδής αντιδιαβρωτική επάλειψη οπλισμού – Γέφυρα πρόσφυσης

EPOXYCOAT-AC   Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το σκυρόδεμα προστατεύει το σιδηρό οπλισμό από τη διάβρωση μέσω της αλκαλικότητάς του. Εξαιτίας των υψηλών τιμών του pH, σχηματίζεται πάνω στην επιφάνεια του χάλυβα ένα λεπτό προστατευτικό στρώμα από σταθερά οξείδια του σιδήρου, τα οποία εμποδίζουν την ανάπτυξη της σκουριάς. Όταν αυτό το προστατευτικό στρώμα των σταθερών ενώσεων του σιδήρου κατάστραφεί, υπό την επίδραση ισχυρού διαβρωτικού περιβάλλοντος, εμφανίζεται το φαινόμενο της διάβρωσης (σκουριά).

Η διάβρωση του οπλισμού προκαλεί αύξηση του όγκου του με αποτέλεσμα τη δημιουργία εσωτερικών τάσεων και ρηγματώσεων στο σκυρόδεμα, που οδηγούν τελικά στην αποφλοίωσή του.

Η βλάβη που δημιουργείται:

 • Θέτει σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια του δομικού στοιχείου.

 • Δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για την περαιτέρω διάβρωση και του υπόλοιπου οπλισμού.

 • Μειώνει την πυραντίσταση του δομικού στοιχείου.

 • Δημιουργεί πρόβλημα στην αισθητική εμφάνιση του στοιχείου.

 

II. ΛΥΣΗ

Τα αποσαθρωμένα και σπασμένα τμήματα του σκυροδέματος καθαιρούνται και αποκαλύπτονται πλήρως το υγιές σκυρόδεμα και ο διαβρωμένος οπλισμός. Αφαιρείται η σκουριά από τον οπλισμό με τρίψιμο με συρματόβουρτσα, αμμοβολή κλπ., ανάλογα με την έκταση και το βαθμό της διάβρωσης. Κατόπιν εφαρμόζεται η εποξειδική αντισκωριακή επάλειψη EPOXYCOAT-AC ή η τσιμεντοειδής αντιδιαβρωτική επάλειψη FERROSEAL στον οπλισμό των βλαφθέντων δομικών στοιχείων, προκειμένου να προστατευθούν αυτοί από μελλοντική διάβρωση.

Στη συνέχεια επισκευάζεται η αποφλοιωμένη περιοχή του σκυροδέματος με εφαρμογή του ινοπλισμένου, επισκευαστικού τσιμεντοκονιάματος υψηλών αντοχών MEGACRET-40, ώστε να αποκατασταθεί η μονολιθικότητα και οι αντοχές του βλαφθέντος δομικού στοιχείου.

 

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναλυτικά οι εργασίες αποκατάστασης γίνονται ως εξής:

 1. Απομακρύνονται επιμελώς όλα τα σαθρά και χαλαρά τμήματα του αποφλοιωμένου σκυροδέματος και αποκαλύπτεται πλήρως ο διαβρωμένος οπλισμός.

 2. Το αποκαλυμμένο υγιές σκυρόδεμα εκτραχύνεται και καθαρίζεται από σκόνες, σκουριές κλπ.

 3. Ο διαβρωμένος οπλισμός καθαρίζεται και τρίβεται με κατάλληλο μέσο ανάλογα με το βαθμό και την έκταση της βλάβης (αμμοβολή, υδροβολή, συρματόβουρτσα κλπ.) ώστε να απομακρυνθεί πλήρως η σκουριά, προκειμένου να ακολουθήσει η εφαρμογή της εποξειδικής αντισκωριακής επάλειψης EPOXYCOAT-AC ή της τσιμεντοειδούς αντιδιαβρωτικής επάλειψης FERROSEAL.

 4. Εφαρμογή του EPOXYCOAT-AC: Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) του EPOXYCOAT-AC είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκληρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Ο υγιής αποκαλυμμένος οπλισμός (ή και ο νέος πρόσθετος που πιθανόν να τοποθετηθεί αν ο εναπομείναντας δεν επαρκεί) επαλείφεται με EPOXYCOAT-AC σε 2 στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη. Μετά την επάλειψη της δεύτερης στρώσης και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, γίνεται επίπαση με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0-0,8 mm, ώστε να εξασφαλισθεί η πρόσφυση του επισκευαστικού κονιάματος στην επιφάνεια του οπλισμού.
  Εφαρμογή του FERROSEAL: Προσθέτουμε το FERROSEAL στο νερό υπό ανάδευση, σε αναλογία FERROSEAL : νερό = 2,65 : 1 κατ’ όγκο, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. Tο υλικό εφαρμόζεται στον καθαρό οπλισμό με βούρτσα μεσαίας σκληρότητας σε 2 στρώσεις. Πάχη μεγαλύτερα από 1 mm ανά στρώση πρέπει να αποφεύγονται, λόγω του κινδύνου ρηγμάτωσης του υλικού. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται αφού στεγνώσει η προηγούμενη.

 5. Μετά την παρέλευση 48 ωρών στην περίπτωση χρήσης του EPOXYCOAT-AC ή αφού έχει στεγνώσει το FERROSEAL, γίνεται καλή διαβροχή του υποστρώματος και κατόπιν εφαρμόζεται το ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών MEGACRET-40.
  Προσθέτουμε το περιεχόμενο ενός σάκου 25 kg MEGACRET-40 σε 4,60 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής σφικτή μάζα, κατάλληλη για εργασίες επιδιόρθωσης. Το υλικό εφαρμόζεται πατητά με μυστρί ή εκτόξευση στο επιθυμητό πάχος και μέχρι 4 cm σε κάθε στρώση. Όταν είναι απαραίτητη η εφαρμογή δεύτερης στρώσης, η επιφάνεια της πρώτης πρέπει να αγριεύεται ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη πρόσφυση της στρώσης που ακολουθεί. Η τελική επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται επιμελώς από αφυδάτωση καλυπτόμενη με υγρές λινάτσες, φύλλα πολυαιθυλενίου ή με περιοδική διαβροχή για 48 ώρες.
  Κατανάλωση MEGACRET-40: περίπου 17,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης.
  Εναλλακτικά, σε περίπτωση που απαιτείται ταχύτητα εργασιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα RAPICRET. Προσθέτουμε το RAPICRET στο νερό υπό ανάδευση, σε αναλογία RAPICRET : νερό = 3,6 : 1 κατ’ όγκο, μέχρι να δημιουργηθεί μία ομοιογενής σφικτή μάζα, κατάλληλη για εργασίες επιδιόρθωσης. Ο χρόνος ανάμιξης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 λεπτό. Συνιστάται η ανάμιξη μικρών ποσοτήτων κάθε φορά, λόγω του μικρού χρόνου εργασιμότητας του υλικού (περίπου 15 λεπτά στους +20?C). To RAPICRET μπορεί να εφαρμοστεί σε πάχος έως και 3 cm ανά στρώση.
  Κατανάλωση RAPICRET: περίπου 17,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης.

 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.

 • Υλικό που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να μαλακώνεται ξανά με νερό.

 • Σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας συνιστάται η ανάμιξη του RAPICRET με κρύο νερό, ώστε να μην πήξει πολύ γρήγορα.

 • Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας συνιστάται η ανάμιξη του RAPICRET με χλιαρό νερό, ώστε να επιταχυνθεί η πήξη του.

 • Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συνιστάται να διαβρέχονται όλα τα κονιάματα μετά την εφαρμογή τους, ώστε να προστατεύονται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

gr32-1