Επισκευές ρωγμών στο σκυρόδεμα με ρητινενέσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

EPOMAX-EK   Εποξειδική πάστα 2 συστατικών

EPOMAX-L20   Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγμές εύρους 0,1-1,0 mm

EPOMAX-L10   Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγμές εύρους 0,5-3,0 mm

DUREBOND   Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγμές εύρους >3,0 mm – Γέφυρα πρόσφυσης

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ρωγμές σε στοιχεία σκυροδέματος (δοκούς, πλάκες, υποστυλώματα, τοιχία κλπ.) δημιουργούν πρόβλημα στη μονολιθικότητα και την αντοχή του δομικού στοιχείου.

 

II. ΛΥΣΗ

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της μονολιθικότητας του δομικού στοιχείου, ώστε να εξασφαλισθεί η δυνατότητα του στοιχείου να λειτουργεί όπως αρχικά σχεδιάστηκε, πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

 • Μεγάλες μηχανικές αντοχές.

 • Άριστη πρόσφυση και μεγάλη συγκολλητική ικανότητα.

 • Κατάλληλο ιξώδες, ώστε να μπορούν να διεισδύουν και στα μικρότερα κενά της ρωγμής.

α) Ρητινενέσεις σε ρωγμές εύρους από 0,1-1,0 mm

Κατάλληλα υλικά:

 • Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη EPOMAX-L20

 • Εποξειδική πάστα EPOMAX-EK

β) Ρητινενέσεις σε ρωγμές εύρους από 0,5-3 mm

Κατάλληλα υλικά:

 • Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη EPOMAX-L10

 • Εποξειδική πάστα EPOMAX-EK

γ) Ρητινενέσεις σε ρωγμές εύρους πάνω από 3 mm

Κατάλληλα υλικά:

 • Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη DUREBOND

 • Εποξειδική πάστα EPOMAX-EK

 

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η πλήρης διαδικασία εφαρμογής των ρητινενέσεων έχει ως εξής:

 1. Καθαιρείται ο τυχόν προϋπάρχων σοβάς εκατέρωθεν της ρωγμής και καθαρίζεται καλά η επιφάνεια του σκυροδέματος.

 2. Σφραγίζεται η ρωγμή με την εποξειδική πάστα EPOMAX-EK (με σπάτουλα) και ταυτόχρονα τοποθετούνται – στερεώνονται τα ακροφύσια κατά μήκος της ρωγμής, σε αποστάσεις περίπου 20 cm, με το ίδιο υλικό.

 3. Μετά τη σκλήρυνση του EPOMAX-EK, διενεργείται η διαδικασία της ρητινένεσης με τις ενέσιμες εποξειδικές ρητίνες EPOMAX-L20, EPOMAX-L10 ή DUREBOND, ανάλογα με το εύρος της ρωγμής:
  α. Τοποθετείται ο σωλήνας εξαγωγής της ρητίνης (π.χ. αλφαδολάστιχο) στο πρώτο ακροφύσιο. Εάν η ρωγμή είναι οριζόντια, ξεκινάμε από το ένα άκρο της. Εάν είναι κατακόρυφη, ξεκινάμε από το χαμηλότερο ακροφύσιο.
  β. Με χειρισμό της βάνας εξαγωγής της ρητίνης στο καζανάκι πίεσης, πρεσάρεται η ρητίνη στο ακροφύσιο μέχρις ότου αρχίσει να εξέρχεται από το επόμενο ακροφύσιο, ή μέχρις ότου καταστεί αδύνατη η άσκηση περαιτέρω πίεσης.
  γ. Σφραγίζεται το πρώτο ακροφύσιο με την ειδική τάπα και η ρητίνη πρεσάρεται στο αμέσως επόμενο ακροφύσιο, μέχρι να εξέλθει από το μεθεπόμενο κ.ο.κ.
  δ. Η διαδικασία συνεχίζεται ως ανωτέρω για όλα τα ακροφύσια. Την επόμενη ημέρα οι προεξοχές των ακροφυσίων μπορούν να αφαιρεθούν (με σπάσιμο) και στη συνέχεια να αποκατασταθεί ο τυχόν προϋπάρχων σοβάς.

 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ένα άτομο πρέπει να κρατά σταθερά το σωλήνα εξαγωγής στα ακροφύσια, να ταπώνει τα ακροφύσια και να καθοδηγεί ένα δεύτερο άτομο για το χειρισμό της βάνας εξαγωγής της ρητίνης.

 • Η ανάμιξη των εποξειδικών υλικών πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, ώστε να χρησιμοποιείται όλη η ποσότητα του Α και του Β συστατικού κάθε φορά.

 • Η ρητίνες EPOMAX-L20, EPOMAX-L10 και DUREBOND συνιστάται να μη χύνονται κατευθείαν μέσα στο καζανάκι πίεσης, αλλά, αφού αναμειχθούν τα 2 συστατικά της ρητίνης μέσα στο δοχείο του συστατικού Α, να τοποθετείται το δοχείο αυτό μέσα στο καζανάκι πίεσης. Έτσι αποφεύγεται η ρύπανσή του και η πιθανότητα σκλήρυνσης υπολειμμάτων ρητίνης μέσα σε αυτό που μπορεί να οδηγήσει σε αχρήστευσή του.

 • Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάρκεια του χρόνου εφαρμογής σε σχέση με το pot life του υλικού για τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ώστε να μην πήξει το υλικό όσο διαρκεί η διαδικασία της ρητινένεσης.

 • Μετά το τέλος της εφαρμογής πρέπει οπωσδήποτε να καθαρισθούν το καζανάκι πίεσης και τα εργαλεία με το διαλυτικό SM-12 (ξέπλυμα με πρεσάρισμα του SM-12 στο καζανάκι πίεσης και στο σωλήνα εξαγωγής).

 • Κατά την εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

gr24-1