Επιβράδυνση πήξης σκυροδέματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

BEVETOL-VZ   Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος

RETADOL   Επιβραδυντής πήξης – Ρευστοποιητής σκυροδέματος

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σε εφαρμογές σκυροδέτησης όπου απαιτείται η μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος σε μεγάλες αποστάσεις, σε περιπτώσεις σκυροδέτησης υπό υψηλές θερμοκρασίες ή όπου είναι επιθυμητή η αποφυγή αρμών εργασίας κατά τη σκυροδέτηση, επιβάλλεται να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να επιβραδύνεται η πήξη του σκυροδέματος.

II. ΛΥΣΗ

Με την προσθήκη του υγρού πρόσμικτου BEVETOL-VZ (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος Β. Πιστοποιήμένο με τη σήμανση CE ως επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος, σύμφωνα με τo πρότυπο ΕΝ 934-2:T8, με αριθμό πιστοποιητικού 0906-CPD- 02412007) ή του RETADOL (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος D. Πιστοποιήμένο με τη σήμανση CE ως επιβραδυντής πήξης – μειωτής νερού -ρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με τo πρότυπο ΕΝ 934-2:T10, με αριθμό πιστοποιητικού 0906-CPD-02412007) στο σκυρόδεμα, επιτυγχάνεται η επιβράδυνση της πήξης του σκυροδέματος και συγχρόνως η πλαστικοποίησή του.

Το BEVETOL-VZ και το RETADOL προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Δυνατότητα μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος σε μεγάλες αποστάσεις.
 • Αύξηση των αντοχών του σκυροδέματος λόγω της πλαστικοποιητικής ικανότητας (RETADOL).
 • Αποφεύγεται η δημιουργία αρμών εργασίας ακόμα και σε μεγαλύτερες διακοπές της σκυροδέτησης.
 • Σε κατάλληλη δοσολογία δεν επιβραδύνουν την απόκτηση των αρχικών αντοχών του σκυροδέματος και επομένως δεν επιφέρουν καθυστέρηση στην αφαίρεση των ξυλοτύπων.
 • Βελτιώνουν την αντλησιμότητα του σκυροδέματος.
 • Ευκολύνουν τη συμπύκνωση του σκυροδέματος.
 • Δρουν ενάντια στο διαχωρισμό (απόμιξη) των συστατικών του σκυροδέματος και στο φαινόμενο της εξιδρώσεως.
 • Περιορίζουν τις ρηγματώσεις και συρρικνώσεις.
 • Δεν περιέχουν χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά.
 • Δεν έχουν δράση αερακτικού.
 • Είναι συμβατά με όλα τα τσιμέντα τύπου Portland.

Το BEVETOL-VZ και το RETADOL χρησιμοποιούνται όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος, όπως μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος σε μεγάλες αποστάσεις, σκυροδέτηση σε υψηλές θερμοκρασίες, αποφυγή αρμών διακοπής εργασίας κλπ., παρέχοντας παράλληλα βελτίωση του τρόπου κατεργασίας του σκυροδέματος και των ιδιοτήτων του.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το BEVETOL-VZ και το RETADOL πρέπει να προστίθενται στο νερό ανάμιξης του σκυροδέματος σε αναλογία:

 • BEVETOL-VZ: 0,2-0,4% επί του βάρους του τσιμέντου, ανάλογα με τον επιθυμητό χρόνο επιβράδυνσης.
 • RETADOL: 0,2-0,3% επί του βάρους του τσιμέντου, ανάλογα με τον επιθυμητό χρόνο επιβράδυνσης.

Η ακριβής δοσολογία πρέπει να καθορίζεται μετά από δοκιμή στην πράξη.

Κατά τον υπολoγισμό του απαιτούμενου νερού ανάμιξης για το σκυρόδεμα, πρέπει να ληφθεί υπόψη η πλαστικοποιητική ιδιότητα του BEVETOL-VZ και του RETADOL.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Υπερβολική δοσολογία είναι δυνατόν να επηρεάσει δυσμενώς τις τελικές αντοχές του σκυροδέματος.