Επίστρωση βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδική επάλειψη, εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις LEED

DUROFLOOR-RL Επαλειφόμενη εποξειδική επίστρωση 2 συστατικών

DUROPRIMER-RL Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα δάπεδα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, αποθηκών, γκαράζ, σφαγείων, νοσοκομείων κλπ., υποβάλλονται συνεχώς σε μηχανικές καταπονήσεις (π.χ. τριβή) καθώς και σε χημικές καταπονήσεις από αραιωμένα ανόργανα και οργανικά οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή, απόβλητα κλπ.

Ως εκ τούτου, οι τελικές επιφάνειες αυτών των χώρων πρέπει να έχουν σημαντικές μηχανικές και χημικές αντοχές καθώς και να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα.

Τα βιομηχανικά δάπεδα από σκυρόδεμα (διαμορφωμένα με σκληρυντικό επιφάνειας και μηχανική λείανση) και ακόμη περισσότερο τα δάπεδα από κοινό σκυρόδεμα ή μωσαϊκό δεν καλύπτουν, κατά κανόνα, τις ανωτέρω απαιτήσεις, δηλ. δεν αντέχουν σε χημική καταπόνηση από οξέα, σκονίζουν κλπ.

II. ΛΥΣΗ

Η εφαρμογή της επαλειφόμενης εποξειδικής επίστρωσης DUROFLOOR-RL, σε δάπεδα τσιμεντοειδούς βάσης, καλύπτει επιτυχώς τέτοιες, μεσαίου μεγέθους, απαιτήσεις σε μηχανικές και χημικές αντοχές, παρέχοντας ταυτόχρονα και ένα όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα.

Το DUROFLOOR-RL είναι ένα έγχρωμο εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, το οποίο, μετά τη σκλήρυνσή του, δημιουργεί τελική επιφάνεια εύκολα καθαριζόμενη, με υψηλή σκληρότητα και αντοχή σε τριβές καθώς και ανθεκτικότητα σε χημική καταπόνηση από αραιωμένα οργανικά και ανόργανα οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή, απόβλητα, νερό, θαλασσινό νερό κλπ. Δεδομένου ότι περιέχει πολύ χαμηλό ποσοστό οργανικών πτητικών συστατικών, είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις LEED και είναι ιδανικό για έργα που αποβλέπουν σε περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια που θα δεχθεί την εποξειδική επάλειψη θα πρέπει να είναι στεγνή (υγρασία < 4%), σταθερή, απαλλαγμένη από σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. και να είναι προστατευμένη από την προσβολή υγρασίας εκ των όπισθεν.

Στην επιφάνεια του δαπέδου θα πρέπει να γίνει κατάλληλη προεργασία, όπως τρίψιμο με μηχανή μωσαϊκού, αμμοβολή, σφαιριδιοβολή κλπ., ώστε να ανοιχθούν καλά οι πόροι του, προκειμένου να διεισδύσει το αστάρι για να εξασφαλίσει την αυξημένη αγκύρωση και πρόσφυση της εποξειδικής επάλειψης.

Το υπόστρωμα στη συνέχεια καθαρίζεται επιμελώς με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.

Κατόπιν, η κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια ασταρώνεται με το εποξειδικό αστάρι DUROPRIMER-RL. Kατανάλωση ασταριού: 200-300 g/m².

Εφόσον πρόκειται για μεταλλική επιφάνεια, το αστάρωμα γίνεται με την αντισκωριακή εποξειδική επίστρωση EPOXYCOAT-AC σε 2 στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών. Κατανάλωση EPOXYCOAT-AC: 150-200 g/m²/στρώση.

Αφού στεγνώσει το αστάρι, τυχόν ατέλειες του υποστρώματος (ρωγμές, οπές) στοκάρονται με DUROFLOOR-RL αναμιγμένο με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0-0,4 mm (ή με την άμμο Q35) σε αναλογία 1:1,5 ως 1:2 κατά βάρος ή με DUROPRIMER-RL αναμιγμένο με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0-0,4 mm (ή με την άμμο Q35) σε αναλογία 1:2 ως 1:3 κατά βάρος.

Η εφαρμογή του DUROFLOOR-RL πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών από την επάλειψη του ασταριού.

Εφαρμογή του DUROFLOOR-RL

Ανάμιξη των συστατικών του DUROFLOOR-R

Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 5 λεπτά με αναμικτήρα (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκληρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα.

Διαμόρφωση λείας επιφάνειας

Το DUROFLOOR-RL εφαρμόζεται με ρολό σε 2 στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών. Κατανάλωση DUROFLOOR-RL: 250-300 g/m²/στρώση.

Διαμόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας

Τo DUROFLOOR-RL εφαρμόζεται με ρολό σε 1 στρώση. Κατανάλωση DUROFLOOR-RL: 250-300 g/m².

Ακολουθεί επίπαση της ακόμα νωπής επίστρωσης με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0,1-0,4 mm ή 0,4-0,8 mm, ανάλογα με την επιθυμητή αντιολισθηρότητα. Κατανάλωση χαλαζιακής άμμου: περίπου 3 kg/m².

Μετά τη σκλήρυνση του DUROFLOOR-RL,, οι μη επικολλημένοι κόκκοι απομακρύνονται με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.

Ακολουθεί σφραγιστική επάλειψη της επιφάνειας με DUROFLOOR-RL σε 1 στρώση. Κατανάλωση DUROFLOOR-RL: 400-600 g/m².

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

· Η ποιότητα του σκυροδέματος του δαπέδου πρέπει να είναι τουλάχιστον C20/25 (περιεκτικότητα σε τσιμέντο κατ’ελάχιστο 350 kg/m3).

· Σε περίπτωση που το υπόστρωμα είναι υγρό, τότε η προετοιμασία του δαπέδου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή “ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ”.

· Οι αρμοί του δαπέδου συνιστάται να πληρώνονται με την ελαστομερή μαστίχη ενός συστατικού FLEX-PU 40.

· Ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών ρητινών μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

· Η πρόσφυση μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων μπορεί να διαταραχθεί έντονα από την επίδραση τυχόν υγρασίας ή λόγω ρύπων, που μπορεί να παρεμβληθούν μεταξύ τους.

· Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέπει, μετά την εφαρμογή τους, να προστατεύονται για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία, π.χ. βροχή ή δρόσος. Η επίδραση της υγρασίας μπορεί να δώσει στην επιφάνεια μία λευκή χροιά ή/και να την καταστήσει κολλώδη. Επίσης μπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη σκλήρυνση. Αποχρωματισμένες ή κολλώδεις στρώσεις σε τμήματα επιφανειών πρέπει πρώτα να απομακρύνονται με τρίψιμο ή φρεζάρισμα και μετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.

· Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται ανάμεσα στις διαδοχικές στρώσεις ένας μεγαλύτερος, από τον προβλεπόμενο, χρόνος αναμονής ή πρόκειται ήδη χρησιμοποιούμενες επιφάνειες, μετά από μακρά περίοδο, να επιστρωθούν εκ νέου, τότε πρέπει η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί καλά και να τριφτεί καθολικά. Μετά εφαρμόζεται η καινούρια επίστρωση.

· Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.