Ενίσχυση φέροντος δομικού στοιχείου με μανδύα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

BEVETOL-SPL   Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου G

REOTOL-SPL   Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου F

MEGAGROUT-100   Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, για επισκευές και ενισχύσεις

DUREBOND   Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για ρωγμές εύρους >3,0 mm – Γέφυρα πρόσφυσης

AQUAFIX   Υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιμέντο

RAPICRET   Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Στις αποκαταστάσεις-ενισχύσεις αυτού του είδους, το προς έγχυση σκυρόδεμα πρέπει να έχει την κατάλληλη ρευστότητα και διεισδυτικότητα, ώστε κατά τη σκυροδέτηση να μη δημιουργούνται κενά (φωλιές), δεδομένου ότι οι μανδύες έχουν γενικά μικρό πάχος (8-15 cm), που καθιστά δύσκολη τη διάστρωση του σκυροδέματος. Όταν απαιτείται η δημιουργία μανδύα ακόμα λεπτότερου πάχους (4-8 cm), όπου η έγχυση σκυροδέματος είναι γενικά δυσχερής, απαιτείται η χρήση χυτού κονιάματος μεγάλης ρευστότητας και υψηλών αντοχών.

Επίσης, το προς έγχυση σκυρόδεμα ή κονίαμα πρέπει να έχει άριστη πρόσφυση στο παλαιό σκυρόδεμα, ώστε να εξασφαλίζεται η μονολιθική σύνδεση μεταξύ τους.

 

II. ΛΥΣΗ

Μανδύες συνήθους πάχους (8-15 cm)
Το υλικό πλήρωσης του μανδύα είναι σκυρόδεμα, στο οποίο προστίθεται ο υπερρευστοποιητής BEVETOL-SPL ή REOTOL-SPL, εξασφαλίζοντας στο προς έγχυση σκυρόδεμα την επιθυμητή ρευστότητα, με παράλληλη αύξηση των αντοχών του, λόγω της καλής συμπύκνωσης που επιτυγχάνεται.

 

Μανδύες λεπτού πάχους (4-8 cm)
Ως υλικό πλήρωσης χρησιμοποιείται το χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα MEGAGROUT-100, το οποίο έχει πολύ καλή ρευστότητα και πολύ υψηλές αντοχές.

 

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εργασίες προετοιμασίας

 1. Καθαιρείται το αποδιοργανωμένο σκυρόδεμα όπου απαιτείται και διαμορφώνονται στο παλαιό σκυρόδεμα κοιλότητες για τον καλύτερο εγκιβωτισμό του προς έγχυση υλικού.

 2. Αποκαλύπτονται οι παλαιοί οπλισμοί, όπου αυτό χρειάζεται.

 3. Εκτραχύνεται μηχανικά (π.χ. με αμμοβολή) η επιφάνεια του παλαιού σκυροδέματος.

 4. Γίνεται καλή έκπλυση του παλαιού σκυροδέματος με άφθονο νερό υπό πίεση.

 5. Οπλίζεται ο μανδύας σύμφωνα με τη στατική μελέτη ενίσχυσης, με συγκόλληση του νέου οπλισμού στον παλιό με καβίλιες ή «πάπιες».

 6. Όπου είναι δυνατό, η επιφάνεια του παλαιού σκυροδέματος επαλείφεται πριν την έγχυση με την εποξειδική ρητίνη-γέφυρα πρόσφυσης DUREBOND, για να εξασφαλισθεί η άριστη πρόσφυση μεταξύ του παλαιού σκυροδέματος και του προς έγχυση σκυροδέματος ή κονιάματος.

 

Μανδύες συνήθους πάχους (8-15 cm)
Ακολουθεί η έγχυση του σκυροδέματος, με την προσθήκη του υπερρευστοποιητή BEVETOL-SPL σε αναλογία 0,6-0,8 % επί του βάρους του τσιμέντου ή του REOTOL-SPL σε αναλογία 1,2-1,7 % επί του βάρους του τσιμέντου, ώστε να προκύψει κάθιση σκυροδέματος περίπου 20 cm. Κατά την σκυροδέτηση είναι απαραίτητη η δόνηση του σκυροδέματος, ώστε να επιτευχθεί η ακόμη καλύτερη συμπύκνωσή του.

 

Μανδύες λεπτού πάχους (4-8 cm)

 1. Το MEGAGROUT-100 είναι, μετά την ενυδάτωσή του, υλικό ρευστό και λεπτόκοκκο και μέρος του μπορεί να διαφύγει από τους αρμούς μεταξύ των επιμέρους στοιχείων του ξυλοτύπου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι αρμοί των ξυλοτύπων να σφραγίζονται με το υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιμέντο AQUAFIX ή με το ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα RAPICRET.

 2. Ένα σακί 25 kg MEGAGROUT-100 προστίθεται σε 3,0 kg νερό υπό συνεχή ανάδευση, με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής ρευστή μάζα. Στο μίγμα προστίθεται ποσότητα νερού έως 0,5 kg υπό ανάδευση, προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή ρευστότητα.

 3. Κατόπιν το κονίαμα εκχύεται, λαμβάνοντας μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η παγίδευση αέρα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το τσιμεντοκονίαμα έχει γεμίσει όλο το χώρο ανάμεσα στο καλούπι και την υπάρχουσα κατασκευή.

 4. Εκτεθειμένες στην ατμόσφαιρα επιφάνειες πρέπει να κρατούνται υγρές για τουλάχιστον 24 ώρες, καλυπτόμενες με υγρές λινάτσες ή φύλλα πολυαιθυλενίου.
  Κατανάλωση MEGAGROUT-100: 21,5 kg/m2/cm πάχος στρώσης ή 2,1 kg για πλήρωση χώρου όγκου 1 lit.

 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5οC και +35οC.

 • Η αντοχή του προς έγχυση σκυροδέματος πρέπει να υπερβαίνει την αντοχή του παλαιού σκυροδέματος τουλάχιστον κατά 10 Ν/mm2.

 • Η μέγιστη κοκκομετρία των αδρανών του προς έγχυση σκυροδέματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 mm.

 • Το μέγιστο πάχος εφαρμογής του MEGAGROUT-100 ανά στρώση είναι 10 cm.

 • Υλικό που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να μαλακώνεται ξανά με νερό.

 • Το προϊόν διατηρεί τη ρευστότητά του για περίπου 60 min σε θερμοκρασίες μεταξύ +15οC και +25οC.

 • Σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας συνιστάται η αποθήκευση των σάκων σε ψυχρό μέρος και η ανάμιξη του υλικού με κρύο νερό, ώστε να έχουμε την επιθυμητή ρευστότητα για αρκετό χρονικό διάστημα (περίπου 60 min).

 • Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και απαίτησης γρήγορης ανάπτυξης των αντοχών, συνιστάται η ανάμιξη του υλικού με χλιαρό νερό και η προστασία του από το κρύο με θερμομονωτικά καλύματα στους ξυλότυπους.

 • Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.

 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

gr25-1

gr25-2