Ενίσχυση δοκού σε τέμνουσα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

MEGAWRAP-200   Ύφασμα από ίνες άνθρακα σε μία διεύθυνση

EPOMAX-LD   Εποξειδική ρητίνη εμποτισμού 2 συστατικών

EPOMAX-EK   Εποξειδική πάστα 2 συστατικών

MEGACRET-40   Ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η απαίτηση αύξησης της αντοχής δοκών οπλισμένου σκυροδέματος σε τέμνουσα, μπορεί να παρουσιαστεί στις εξής περιπτώσεις:

 • Αύξηση των φορτίων ή αλλαγή χρήσης του χώρου.
 • Ανάγκη προσαρμογής παλαιών κατασκευών σε νέους κανονισμούς.
 • Γήρανση των δομικών υλικών, διάβρωση του οπλισμού ή/και κατασκευαστικών ελαττωμάτων.
 • Ανάγκη αποκατάστασης μετά από σεισμό.

II. ΛΥΣΗ

Μέσω της επικόλλησης του υφάσματος MEGAWRAP-200 σε διεύθυνση κάθετη προς αυτή των δοκών, επιτυγχάνεται:

 • Αύξηση της διατμητικής αντοχής.
 • Δραστική μείωση της πιθανότητας ψαθυρής αστοχίας.
 • Σημαντική βελτίωση της συμπεριφοράς των δοκών σε ανακυκλιζόμενες φορτίσεις (σεισμούς) και αύξηση της πλαστιμότητας.

Η ενίσχυση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μορφή:

 • Συνεχών μανδυών (Σχ. 2α) ή λωρίδων ανά διαστήματα (Σχ. 2β).
 • Κλειστών μανδυών (περιβάλλουν εντελώς τη δοκό) ή μανδυών ανοιχτού τύπου (λωρίδες με αγκύρωση στα άκρα τους, κατά προτίμηση στη θλιβόμενη ζώνη της δοκού).

Αν και οι κλειστοί μανδύες αποτελούν τη βέλτιστη λύση από άποψη μηχανικής συμπεριφοράς (Σχ. 1α), αυτό δεν είναι εφικτό στις περισσότερες περιπτώσεις δοκών, λόγω της ύπαρξης πλακών και άλλων στοιχείων στηριζόμενων σε αυτές που δεν επιτρέπουν το τύλιγμα του υφάσματος γύρω από την άνω παρειά της δοκού.

Έτσι, σε περίπτωση πλακοδοκών, ο συνήθης τρόπος ενίσχυσης είναι με το σύνθετο υλικό σε σχήμα U στις πλευρές και στην κάτω παρειά του στοιχείου (Σχ. 1β).

Σε σχέση με τις συμβατικές επεμβάσεις ενίσχυσης, όπως είναι οι μεταλλικοί μανδύες ή οι μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι μανδύες MEGAWRAP-200 παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Ευκολία και ταχύτητα εφαρμογή.
 • Αύξηση της αντοχής των δομικών στοιχείων χωρίς μεταβολή της γεωμετρίας ή αύξηση της δυσκαμψίας τους.
 • Ανθεκτικότητα στο χρόνο και προστασία του οπλισμού από την υγρασία και τη διάβρωση.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το υπόστρωμα καθαρίζεται επιμελώς από χαλαρά τμήματα, σοβάδες, χρώματα, λίπη κλπ. και στη συνέχεια τρίβεται καλά με σκληρή βούρτσα.

Υφιστάμενες ρηγματώσεις αποκαθίστανται με τη βοήθεια ρητινενέσεων.

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι απόλυτα επίπεδες. Τυχόν επιδιορθώσεις στην επιπεδότητα του υποστρώματος πραγματοποιούνται με τη βοήθεια του ινοπλισμένου τσιμεντοκονιάματος MEGACRET-40 ή της εποξειδικής πάστας EPOMAX-EK.

Η σωστά προετοιμασμένη επιφάνεια επαλείφεται με την εποξειδική ρητίνη EPOMAX-LD. Το ύφασμα ανθρακονημάτων MEGAWRAP-200 κόβεται με ψαλίδι στις απαιτούμενες διαστάσεις, τοποθετείται προσεκτικα, καλά τεντωμένο στη νωπή επίστρωση και πατιέται σχολαστικά με πλαστικό ρολό, για καλύτερη επαφή με το υπόστρωμα, πλήρη εμποτισμό του και απομάκρυνση των φυσαλίδων αέρα. Εάν παρά το σχολαστικό πάτημα, παραμένουν στεγνά σημεία στο ύφασμα, τα σημεία αυτά επαλείφονται και εξωτερικά με EPOMAX-LD (ώστε ολόκληρο το ύφασμα να είναι τέλεια εμποτισμένο).

Εφόσον η μελέτη προβλέπει περισσότερες στρώσεις, η παραπάνω διαδικασία εφαρμογής επαναλαμβάνεται. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η προηγούμενη επίστρωση με EPOMAX-LD να μην έχει στεγνώσει εντελώς, ειδάλλως απαιτείται καλό τρίψιμο της επιφάνειας πριν τη νέα εφαρμογή.

Η τελευταία στρώση επαλείφεται επίσης με EPOMAX-LD και στη νώπη ακόμα τελική επάλειψη γίνεται επίπαση χαλαζιακής άμμου προκειμένου να ακολουθήσει αργότερα προστατευτική τσιμεντοειδής επικάλυψη.

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Σε κάθε περίπτωση, η βέλτιστη δυνατή συγκόλληση του μανδύα (άριστη προετοιμασία υποστρώματος), καθώς και η επαρκής αγκύρωση (στα άκρα του) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της ενίσχυσης.
 • Εάν απαιτείται έλεγχος αντοχής του υποστρώματος, αυτός γίνεται με τη συσκευή Pulloff.
 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την κοπή του υφάσματος ώστε να μη δημιουργηθούν διπλώσεις και τσακίσεις στο ύφασμα, ενώ η επιφάνεια του υφάσματος πρέπει να είναι καθαρή κατά την τοποθέτησή του.
 • O χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστημάτων μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.
 • Η θερμοκρασία της επιφάνειας του σκυροδέματος κατά την ενίσχυση με σύνθετα υλικά δεν πρέπει να είναι μικρότερη των +5οC.
 • Για λόγους “αναπνοής” των δομικών στοιχείων (ώστε να διευκολύνεται η έξοδος τυχόν εγκλωβισμένης υγρασίας) καλό είναι να διακόπτεται η κατά μήκος του στοιχείου συνέχεια του μανδύα περίπου κάθε 600 mm.
 • Επειδή κατά την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στην κατασκευή (π.χ. περιπτώσεις πυρκαγιάς), μειώνεται σημαντικά η αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης, είναι πάντα απαραίτητη η εξωτερική προστασία του μανδύα σύνθετων υλικών (ειδικά επιχρίσματα, γυψοσανίδες κλπ.). Η προστασία είναι απαραίτητη και σε περιπτώσεις έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία.
 • Κατά την εφαρμογή είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού (γάντια, γυαλιά κλπ.).

skitso100

skitso200