Αντικατάσταση του ασβέστη στα κονιάματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

ASOLIT   Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων – Αντικαθιστά τον ασβέστη

ASOLIT-TR   Διαφανές πλαστικοποιητικό κονιαμάτων – Αντικαθιστά τον ασβέστη

 

I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η παρασκευή παραδοσιακών κονιαμάτων για σοβά, κτίσιμο, διαστρώσεις κλπ. γίνεται συνήθως με χρήση ασβέστη, ο οποίος εξασφαλίζει την πρόσφυση του νωπού κονιάματος στο υπόστρωμα, επιμηκύνει τον χρόνο πήξης του κονιάματος και διατηρεί την εργασιμότητά του ικανοποιητική για περισσότερο χρόνο.

Η παρουσία όμως του ασβέστη στα κονιάματα συνεπάγεται και ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα, όπως:

 • Μείωση των μηχανικών αντοχών και της στεγανότητας του κονιάματος.
 • Διάβρωση των μεταλλικών στοιχείων που πιθανώς ενσωματώνονται στους σοβάδες.
 • Δημιουργία “πεταλούδων” όταν χρησιμοποιείται όχι πλήρως ενυδατωμένος ασβέστης.
 • Έλλειψη χώρου και προβλήματα στην καθαριότητα του εργοταξίου, λόγω της προμήθειας και αποθήκευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα σημαντικών ποσοτήτων ασβέστη.

Στις περιπτώσεις λοιπόν που τα παραπάνω μειονεκτήματα δεν είναι αποδεκτά, υπάρχει η απαίτηση κατάργησης ή αντικατάστασης του ασβέστη, χωρίς όμως να χαθούν οι ευεργετικές του ιδιότητες ως προς την κατεργασία και την εφαρμογή του κονιάματος.

II. ΛΥΣΗ

Η αντικατάσταση του ασβέστη στα ασβεστοτσιμεντοκονιάματα επιτυγχάνεται με την προσθήκη σε αυτά του υγρού πρόσμικτου ASOLIT (σκούρο χρώμα) ή του ASOLIT-TR (διαφανές), τα οποία παρέχουν στα τσιμεντοκονιάματα όλα τα πλεoνεκτήματα και καταργούν όλα τα μειονεκτήματά του ασβέστη:

 • Αυξάνουν την πρόσφυση του νωπού κονιάματος επάνω στο υπόστρωμα.
 • Επιμηκύνουν σημαντικά το χρόνο πήξης του κονιάματος.
 • Μειώνουν το συνολικό κόστος του κονιάματος λόγω της αντικατάστασης του ασβέστη.
 • Λόγω της αερακτικής τους δράσης πλαστικοποιούν τα κονιάματα.
 • Απαλλάσσουν τελείως από τις “πεταλούδες” του σοβά.
 • Αυξάνουν τη συνοχή του κονιάματος, με αποτέλεσμα να μην “κρεμάει” ο νωπός σοβάς.
 • Αυξάνει σημαντικά την αντοχή του κονιάματος σε σχέση με το αν είχε χρησιμοποιηθεί ασβέστης. Έτσι στη περίπτωση κονιάματος κτισίματος, αυξάνεται η συνολική αντοχή της τοιχοποιίας επειδή αυξάνεται η αντοχή των αρμών της.
 • Παρέχουν οικονομία, μειώνοντας σημαντικά το κόστος του κονιάματος.
 • Απαλλάσσουν την οικοδομή από τα προβλήματα αποθήκευσης του ασβέστη.
 • Δεν περιέχουν χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά.

Το ASOLIT αποτελεί ιδανικό βοήθημα για την κατασκευή κονιαμάτων τοιχοποιίας, σοβάδων, τσιμεντοκονιαμάτων, κονιαμάτων για πλακοστρώσεις, μαρμαροστρώσεις κλπ.

Το ASOLIT-TR ενδείκνυται ιδιαίτερα για την παρασκευή λευκών μαρμαροκονιαμάτων.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το ASOLIT και το ASOLIT-TR προστίθενται στο νερό ανάμιξης κατά την παρασκευή του κονιάματος. Λόγω της πλαστικοποιητικής τους ιδιότητας, μειώνεται το απαιτούμενο νερό ανάμιξης. Πιο συγκεκριμένα προστίθενται στις εξής αναλογίες, κατά περίπτωση :

Κονιάματα τοιχοποιίας ή διαστρώσεων:

0,2% ASOLIT (ή ASOLIT-TR) επί του βάρους του τσιμέντου ή 50 g ASOLIT (ή ASOLIT-TR) ανά 25 kg τσιμέντου.

Για την παρασκευή 1 m3 κονιάματος απαιτούνται:

Τσιμέντο: 225 kg

Άμμος: 0,90 m3

ASOLIT (ή ASOLIT-TR): 450 g

Κονιάματα σοβά:

0,3% ASOLIT (ή ASOLIT-TR) επί του βάρους του τσιμέντου ή 75 g ASOLIT (ή ASOLIT-TR) ανά 25 kg τσιμέντου.

Για την παρασκευή 1 m3 κονιάματος απαιτούνται:

Τσιμέντο: 250 kg

Άμμος: 0,84 m3

ASOLIT (ή ASOLIT-TR): 750 g

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Το ASOLIT και το ASOLIT-ΤR δίνουν καλύτερα αποτελέσματα εργασιμότητας όταν αναμιγνύονται με ψιλή άμμο.
 • Υπερδοσολογία (πάνω από 0,4% επί του βάρους του τσιμέντου) μειώνει την αντοχή του κονιάματος.