Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, Αθήνα, Ελλάδα