ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ISOMAT ΚΑΤΑ CE

alt

 

«Η σήμανση CE σε ένα προϊόν (από το γαλλικό Conformite Europeenne – Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση) δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Προϊόντων για την υγεία, ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος, επιτρέποντάς του να τοποθετηθεί στην αγορά και να διακινηθεί ελεύθερα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας στην ουσία το ευρωπαϊκό του διαβατήριο. Οι διαδικασίες για την πιστοποίηση ενός προϊόντος κατά CE περιλαμβάνουν την εξακρίβωση των οδηγιών που αφορούν το προϊόν, τη διευκρίνιση των απαιτήσεων σχεδιασμού, τη διασφάλιση της ποιότητας παραγωγής μέσω διαγνωστικών επιθεωρήσεων, τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντος και των τεχνικών του προδιαγραφών, την τήρηση τεχνικού φακέλου και την πιστοποίηση των παραπάνω, μέσω ανεξάρτητου φορέα που επιβλέπει και αξιολογεί το ολικό σύστημα ποιότητας της εταιρίας».

Η ISOMAT, ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας καταναλωτή και έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία σχέσεως εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, έχει πιστοποιήσει τα πρόσμικτα σκυροδέματος και τις κόλλες πλακιδίων κατά CE, ενώ σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΜΙΚΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ CE
Στα πρόσμικτα σκυροδέματος η σήμανση CE αφορά την επιβεβαίωση της κατηγοριοποίησής τους, με βάση το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για τα πρόσμικτα EN 934-2, καθώς και τη διασφάλιση για μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε χλώριο και αλκάλια. Η πιστοποίηση διασφαλίζεται με εργαστηριακές δοκιμές σε πιστοποιημένα εργαστήρια, με διαγνωστικές επιθεωρήσεις παραγωγής και με έκδοση πιστοποιητικού ετήσιας διάρκειας ισχύος.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΛΛΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ CE
Η σήμανση CE στις κόλλες πλακιδίων περιλαμβάνει εργαστηριακό έλεγχο πιστοποίησης των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών τους, που τις κατατάσσει σε κατηγορίες, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004, για τα συγκολλητικά υλικά, καθώς και έκδοση εφάπαξ πιστοποιητικού συμμόρφωσης.