Η ISOMAT συμμετέχει στο ερευνητικό έργο με τίτλο “Προηγμένη θερμομονωτική τσιμεντοκονία υψηλής απόδοσης – Aeroplas” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

Το αντικείμενο του έργου είναι η παρασκευή θερμομονωτικού επιχρίσματος με εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες, εφάμιλλες των σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης ETICS, ώστε το νέον προϊόν που θα παραχθεί να συνδυάζει την ευκολία και το χαμηλό κόστος, με την αποδοτικότητα των συστημάτων ETICS.

Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει τρεις βασικές φάσεις βιομηχανικής έρευνας:

(α) παρασκευή καινοτόμου τεχνητού αδρανούς υλικού «οιονεί-αερογέλης με εξαιρετικά χαμηλή θερμική αγωγιμότητα»,

(β) σύνθεση του θερμομονωτικού επιχρίσματος και

(γ) εκτίμηση και αποτίμηση των ιδιοτήτων των παραχθέντων υλικών,

Ως τελικός στόχος του παρόντος έργου, αποτέλεσμα της συνεργασίας τριών ακαδημαϊκών φορέων (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ και Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΑΠΕΛ) και της ISOMAT, τίθεται η παραγωγή σε πιλοτική κλίμακα του εν λόγω θερμομονωτικού επιχρίσματος, στην κατεύθυνση ανάπτυξης ενός καινοτόμου εμπορικού προϊόντος που θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της συμμετέχουσας επιχείρησης (ISOMAT).

Τέλος, πέραν των παραπάνω, στα αναμενόμενα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου συμπεριλαμβάνονται

δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, νέες θέσεις εργασίας κτλ.

Mάθετε περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://aeroplas.iceht.forth.gr/index.php