Η ISOMAT συμμετέχει στο ερευνητικό έργο με τίτλο “Προηγμένη θερμομονωτική τσιμεντοκονία υψηλής απόδοσης – Aeroplas” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

Το αντικείμενο του έργου είναι η παρασκευή θερμομονωτικού επιχρίσματος με […]