banner top banner top

Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι γεγονός και η κλιματική αλλαγή έχει πλέον μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή μας. Η αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΟΗΕ με τη δράση για το κλίμα να αποτελεί τον 13ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η βιωσιμότητα αποτελεί και για την ISOMAT στρατηγική προτεραιότητα και θα έπρεπε να αποτελεί για όλο τον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα κτίρια ευθύνονται για το 50% περίπου της εξόρυξης και κατανάλωσης πόρων, και για πάνω από το 30% των συνολικών αποβλήτων που παράγει ετησίως η ΕΕ. Επιπλέον, ευθύνονται για το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ και για το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με την ενέργεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050 και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή και λειτουργία των κτιρίων. Ως εκ τούτου, έχουν αναπτυχθεί διαφορετικά συστήματα αξιολόγησης και πιστοποίησης, τα οποία επικεντρώνονται στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κατασκευών.

Οι πράσινες πιστοποιήσεις εξετάζουν τις επιπτώσεις των κτιρίων στο περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα, την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνία, ενώ παράλληλα εστιάζουν στην ενεργειακή συμπεριφορά των κατασκευών. Τέτοιου είδους πιστοποιήσεις είναι οι LEED, BREEAM, WELL, GREEN STAR, CASBEE κ.α. Η πιστοποίηση κατά LEED βρίσκει τη μεγαλύτερη απήχηση τόσο παγκόσμια όσο και πανελλαδικά και είναι πλέον συνώνυμη με την έννοια της πράσινης δόμησης.


Τι είναι η πιστοποίηση LEED;

Η πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ξεκίνησε στις Η.Π.Α. το 1998 και αφορά νέα και υφιστάμενα κτίρια. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Οικολογικών Οικοδομών των Η.Π.Α. (U.S.G.B.C.), το οποίο ανέπτυξε την εν λόγω πιστοποίηση, στόχος της LEED είναι η βελτίωση των κατασκευών, αναφορικά με τα ακόλουθα:

  • Μείωση της συμβολής στην κλιματική αλλαγή
  • Βελτίωση της ανθρώπινης υγείας σε ατομικό επίπεδο
  • Προστασία και αποκατάσταση των υδάτινων πόρων
  • Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών
  • Προώθηση βιώσιμων και αναγεννητικών κύκλων υλικών
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής σε επίπεδο κοινωνίας

Για να αποκτήσει κάποιο έργο πιστοποίηση LEED, συλλέγει βαθμούς (credits) σχετικά με το διοξείδιο του άνθρακα, την ενέργεια, το νερό, τα απόβλητα, τις μεταφορές, τα υλικά, την υγεία και την ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων. Τα έργα πιστοποιούνται αν λάβουν 40-49 βαθμούς, ενώ η Silver πιστοποίηση αφορά 50-59, η Gold 60-79 και η Platinum πάνω από 80 βαθμούς.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η πιστοποίηση LEED αφορά τα κτίρια, δηλαδή τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας τους, κι όχι τα προϊόντα. Παρόλα αυτά, η επιλογή των κατάλληλων προϊόντων εξασφαλίζει βαθμούς οι οποίοι συμβάλλουν στην πράσινη πιστοποίηση.


Γιατί ISOMAT;

Στην ISOMAT έχουμε θέσει τη βιωσιμότητα στρατηγική μας προτεραιότητα για το λόγο αυτό προσθέσαμε και στο λογότυπό μας τη φράση For a sustainable future, για να δηλώσουμε την ουσιαστική μας δέσμευση προς αυτόν τον σκοπό. Βασικός μας στόχος είναι να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, από την παραγωγή έως την ανάπτυξη νέων φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.

Τα προϊόντα ISOMAT παράγονται εξοικονομώντας ενέργεια και νερό και περιορίζοντας την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται ανακύκλωση και υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων. Ταυτόχρονα, γίνεται προσπάθεια για ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων μεταφορών, τόσο στην προμήθεια των α’ υλών όσο και στη διακίνηση των τελικών προϊόντων, και χρήση συσκευασιών από ανακυκλωμένα υλικά. Πώς μπορεί όμως η επιλογή προϊόντων ISOMAT να συμβάλλει στην πιστοποίηση LEED ενός έργου?

Προϊόντα ISOMAT φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο

Στοχεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη αναπτύσσουμε και παράγουμε ολοένα και περισσότερα προϊόντα υψηλής ποιότητας που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης και εργασίας για τον άνθρωπο. Προϊόντα που φέρουν διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά τα οποία αφορούν τόσο τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά όσο και τη φιλικότητά τους ως προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Χαρακτηριστικές τέτοιες πιστοποιήσεις είναι οι EMICODE®, Indoor Air Comfort Gold, Blue Angel και Ecolabel, τις οποίες λαμβάνουν τα προϊόντα μετά από αυστηρούς επιστημονικούς ελέγχους από εγκεκριμένους φορείς.

Για την εξασφάλιση credits στην πιστοποίηση LEED, και συγκεκριμένα στην παράγραφο “Low emitting materials ”, απαιτείται η σχετική δήλωση του κατασκευαστή για την περιεκτικότητα VOC των προϊόντων, η οποία οφείλει να είναι σύμφωνη με προκαθορισμένους κανονισμούς. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό των προϊόντων οφείλει να καλύπτει και τα κριτήρια εκπομπών VOC, σύμφωνα με πιστοποιήσεις εξωτερικών φορέων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιστοποιήσεις EMICODE® και Indoor Air Comfort Gold.

Τα προϊόντα με τις ανωτέρω σημάνσεις, λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής εκπομπής πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs), συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό κατοικιών και λοιπών κτιρίων, το οποίο έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο για την υγεία του εφαρμοστή και του τελικού χρήστη, όπως και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η ISOMAT εφαρμόζει μια εγγυημένη και ελεγχόμενη, υψηλών προδιαγραφών παραγωγική διαδικασία, ώστε τα τελικά προϊόντα να εναρμονίζονται πλήρως με τις αυστηρές απαιτήσεις των συστημάτων.

Επιπλέον, σχετικά με τον κύκλο ζωής των προϊόντων και τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές του επιπτώσεις, LEED credits (παράγραφος “Environmental Product Declarations ”) προσδίδουν και τα προϊόντα που διαθέτουν περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντος (EPDs). Η περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος (EPD) αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Παρέχει διαφανείς, συγκρίσιμες και επαληθευμένες πληροφορίες σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του προϊόντος, από την εξόρυξη των α’ υλών του μέχρι και την τελική απόρριψή του, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 14025 και EN 15804. Η επαλήθευσή τους από ανεξάρτητους φορείς καθιστά τα EPDs από τις πιο αξιόπιστες πηγές σχετικά με τη βιωσιμότητα και φιλικότητα των προϊόντων προς το περιβάλλον.

Η ISOMAT είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που διαθέτει EPDs για μια τόσο ευρεία γκάμα υλικών για την κατασκευή από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή. Η βιβλιοθήκη των περιβαλλοντικών δηλώσεων των προϊόντων μας εμπλουτίζεται συνεχώς ώστε να καλύπτουν κάθε κατασκευαστική ανάγκη.

Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο “Material Ingredients ” credits προσδίδουν και τα προϊόντα που συνοδεύονται από Health Product Declarations (HPDs). Τα HPDs εξετάζουν τα συστατικά των δομικών υλικών και την επικινδυνότητα τους για την υγεία. H ISOMAT διαθέτει τις προαναφερόμενες δηλώσεις για όλα τα προϊόντα της γκάμας της που είναι πιστοποιημένα κατά EMICODE®.

Πράσινα δώματα

Η επιλογή πράσινων δωμάτων αναβαθμίζει αισθητικά τα κτίρια και εξασφαλίζει το ιδανικό περιβάλλον για πλήθος δραστηριοτήτων. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα όμως των φυτεμένων δωμάτων είναι η συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των κατασκευών.

Πιο συγκεκριμένα, οι πράσινες στέγες συμβάλλουν στη διαχείριση των όμβριων υδάτων, περιορίζουν το φαινόμενο της αστικής θερμονησίδας μειώνοντας τη θερμοκρασία της επιφάνειας του δώματος, ενώ μέσω της φωτοσύνθεσης απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα και παράλληλα εκπέμπουν οξυγόνο. Επιπλέον, βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς περιορίζουν τη θερμότητα που εισέρχεται στο κτίριο.

Τα φυτεμένα δώματα είναι το πρώτο βήμα για την αντιστάθμιση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η οποία οφείλεται στην αστική ανάπτυξη. Δεν είναι μόνο η λύση για το πράσινο που λείπει από τις πόλεις και την καθημερινότητά μας αλλά συνεισφέρουν και σε credits για πιστοποιήσεις LEED, και συγκεκριμένα στη μείωση του φαινομένου της θερμονησίδας (παράγραφος “Heat Island Reduction ”).

Η ISOMAT διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα φυτεμένων δωμάτων και στεγανωτικά υλικά πιστοποιημένα για τις αντιριζικές τους ικανότητες.

Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κτιρίου

Περίπου το 40% του συνόλου των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ προέρχεται από κτίρια και οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό στη χρήση ενέργειας για τη λειτουργία τους. Ο περιορισμός της απαιτούμενης ενέργειας για ψύξη και θέρμανση μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσω της εφαρμογής συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης και επικουρικά μέσω της αύξησης της ανακλαστικότητας της επιφάνειας των δωμάτων.

Η ISOMAT είναι η μόνη ελληνική εταιρεία με εμπειρία 20 χρόνων στην εξωτερική θερμομόνωση και έχει αναπτύξει 5 συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης ISOMAT THERMOSYSTEM, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων για θέρμανση και ψύξη του κτιρίου και έτσι μειώνεται σημαντικά η μόλυνση της ατμόσφαιρας. Συγκεκριμένα, μειώνεται δραστικά η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρυπογόνων ουσιών, που θεωρούνται υπεύθυνες για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Το ενεργειακό όφελος από τη μείωση εκπομπών CO2 (carbon footprint) που προκύπτει από το πλήθος εφαρμογών THERMOSYSTEM σε νέα ή υφιστάμενα κτίρια, αντιστοιχεί σε πλήρη ακινητοποίηση αρκετών χιλιάδων οχημάτων για 1 χρόνο. Η χρήση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης συμβάλλει στον βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων, μέσω της εξοικονόμησης και της ορθολογικής χρήσης ενέργειας και συνεισφέρει σε LEED credits σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (παράγραφος “Optimize Energy Performance ”).

Παράλληλα, η στεγάνωση των δωμάτων με υλικά υψηλής ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου μέσω της μείωσης της θερμοκρασίας της επιφάνειας του δώματος και συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κατασκευών. Στεγανωτικά υψηλής ανακλαστικότητας προσδίδουν credits για πιστοποιήσεις LEED όπως ενδεικτικά αναφέρεται η μείωση του φαινομένου της θερμονησίδας (παράγραφος “Heat Island Reduction ”).

Η ISOMAT με την πολύχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, έχει αναπτύξει μία ολοκληρωμένη σειρά στεγανωτικών προϊόντων, πολλά εκ των οποίων χαρακτηρίζονται από τα υψηλά επίπεδα ανακλαστικότητάς τους.


Ενδεικτικά έργα LEED με υλικά ISOMAT

Η ISOMAT, με υπευθυνότητα προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, έχει συμμετάσχει σε σημαντικά έργα που έχουν λάβει πιστοποιήσεις LEED. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κτίρια γραφείων The Orbit, Κεντρικά Γραφεία Μυτιληναίος Α.Ε. και το επιβλητικό Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τα οποία έχουν λάβει πιστοποίηση LEED ανώτατης βαθμίδας, Platinum.

Επιπλέον, τα συγκροτήματα γραφείων Piraeus Port Plaza και The Butterfly, με πιστοποίηση LEED Gold. Το πρώτο πράσινο ξενοδοχείο στην Ελλάδα, με πιστοποίηση LEED Gold, Moxy Athens City, έχει επίσης εμπιστευθεί υλικά ISOMAT για την περάτωσή του.

Τέλος, σε άμεση συνεργασία με κατασκευαστικές εταιρείες και αρχιτεκτονικά γραφεία, η ISOMAT προσφέρει υλικά σε τρέχουσες κατασκευές που σέβονται το περιβάλλον και αποσκοπούν σε πράσινες πιστοποιήσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η ξενοδοχειακή μονάδα Αστέρια Γλυφάδας.