Χημικός για εργαστήριο Έρευνας & Ανάπτυξης Πολυμερών

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού.
  • Αποδεδειγμένη τεχνική αντίληψη & καλή γνώση στη χρήση εξοπλισμού χημικού εργαστηρίου.
  • Αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
  • Άριστη γνώση της Αγγλική γλώσσας. Γνώση της Γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στη βιομηχανία.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άντρες υποψήφιους.

Παρέχονται:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
  • Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας.
  • Άριστες προοπτικές εξέλιξης.
  • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.