Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης με έδρα την Θεσσαλονίκη

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

 • Τεχνική Υποστήριξη.
 • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς τους πελάτες της εταιρίας.
 • Ενημέρωση για την εξέλιξη των προϊόντων, παρακολούθηση του ανταγωνισμού και αναπροσαρμογή τεχνικών φυλλαδίων.
 • Επαφές / επισκέψεις σε τεχνικά/μελετητικά γραφεία και υπηρεσίες.
 • Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών για μελετητές, τεχνικές υπηρεσίες κτλ.
 • Συμμετοχή στη διεκπεραίωση διαδικασιών πιστοποίησης προϊόντων και συστημάτων της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού AEI/TEI.
 • Εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση αγγλικών. Η γνώση γερμανικών ή ρωσικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση Η/Υ.
 • Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα καθώς και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα.
 • Εξοικείωση με διεθνή πρότυπα που αφορούν τα δομικά υλικά θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Πρότερη εμπειρία συνεργασίας με μελετητικά γραφεία/τεχνικές υπηρεσίες θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Ευελιξία/διαθεσιμότητα για επαγγελματικά ταξίδια.
 • Ικανότητα/διάθεση για συνεργασία στα πλαίσια ομάδας (teamwork) για την επίτευξη του κοινού στόχου.

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
 • Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας.
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.