banner top banner top

Το BIM ήρθε για να μείνει!

Η νέα ψηφιακή πραγματικότητα των κατασκευών

Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι υπεύθυνος για περίπου 9% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2021 η πραγματική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου στην Ελλάδα αυξήθηκε σε ποσοστό άνω του 10%, συγκριτικά με το 2020. Οι κατασκευές βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο της οικονομικής δραστηριότητας.

Για την ISOMAT, η βιωσιμότητά των κτιρίων αποτελεί προτεραιότητα. Η ψηφιοποίηση των κατασκευών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και θεωρείται επιβεβλημένη για τον σκοπό αυτό. Το Building Information Modeling (BIM), με απόδοση του όρου στα ελληνικά ως Μοντελοποίηση Κατασκευαστικών Πληροφοριών, αποτελεί ίσως από τα σημαντικότερα εργαλεία για την ψηφιακή μετάβαση στις κατασκευές. Μείωση κόστους, εγγυημένα χρονοδιαγράμματα, υψηλή ποιότητα παραδοτέων και άμεση συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών στην κατασκευή είναι μερικά από τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η διαχείριση ενός κατασκευαστικού έργου μέσω του BIM. Η ISOMAT είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα κατασκευαστικών λύσεων για περιβάλλον BIM συμβάλλοντας ενεργά στην ψηφιακή μετάβαση.


Τι είναι το ΒΙΜ;

Ο όρος ΒΙΜ έχει αναπτυχθεί και ως Building Information Management. Μέσω αυτής της απόδοσης γίνεται σαφέστερο πως πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση στην ψηφιοποίηση των κατασκευών, από τον σχεδιασμό και την κατασκευή μέχρι τη λειτουργία και συντήρησή τους, κι όχι για ένα απλό εργαλείο 3D σχεδίασης. Αναλυτικότερα, το ΒΙΜ αναπτύσσεται σε 7 επίπεδα, 3D για τον τρισδιάστατο σχεδιασμό, 4D για τη χρονική παράμετρο που εισαγάγει, 5D για το κόστος, 6D για την ενέργεια και 7D για τη διαχείριση. Ουσιαστικά πρόκειται για μία διαδικασία που συγκεντρώνει σε μία βάση δεδομένων στοιχεία σχετικά με:

 • το σύνολο των απαιτούμενων μελετών ενός έργου, όπως αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, γεωτεχνικές κλπ.,
 • τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτό, τα οποία περιγράφονται σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τον χρόνο ζωής τους, τις πιστοποιήσεις που διαθέτουν, τη φιλικότητά τους προς το περιβάλλον κ.α.,
 • το χρονοδιάγραμμα του έργου, δίνοντας τη δυνατότητα real time παρουσίασης του σταδίου στο οποίο βρίσκεται κάθε χρονική στιγμή,
 • τις προμετρήσεις και επιμετρήσεις του έργου,
 • το κόστος του έργου σε κάθε φάση της κατασκευής,
 • την ενεργειακή απόδοση της κατασκευής (φωτισμός, σκιάσεις κλπ.),
 • την απαιτούμενη συντήρηση, τους χρόνους αντικατάστασης των υλικών και τους ενδεδειγμένους τρόπους συντήρησής τους από τον προμηθευτή, τα οποία συνολικά συμβάλλουν και στην εξασφάλιση της βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης της κατασκευής.

Τα πλεονεκτήματα του ΒΙΜ

Από τις προαναφερόμενες δυνατότητες του ΒΙΜ προκύπτει πλήθος πλεονεκτημάτων, τα οποία αφορούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στον κατασκευαστικό κλάδο, από τους μελετητές και τους κατασκευαστές μέχρι και τους ιδιοκτήτες, δημοσίων ή ιδιωτικών συμφερόντων. Τα βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η εν λόγω διαδικασία είναι η ολοκληρωμένη ψηφιακή προσομοίωση της κατασκευής πριν την υλοποίησή της, η πλήρης βάση δεδομένων για όλα τα τμήματα που την απαρτίζουν και η παρακολούθηση όλων των σταδίων της κατασκευής σε πραγματικό χρόνο. Έτσι προκύπτουν και τα ακόλουθα οφέλη:

 • βελτιστοποίηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας των μελετητών διαφορετικών ειδικοτήτων και των κατασκευαστών, με αποτέλεσμα τον καλύτερο συντονισμό του έργου, τόσο στη μελέτη όσο και στην κατασκευή,
 • πρόβλεψη και αποφυγή πιθανών σφαλμάτων κατά τη διεπαφή των μελετών (π.χ. μεταξύ ηλεκτρομηχανολογικών, στατικών και αρχιτεκτονικών), με αποτέλεσμα τον βέλτιστο σχεδιασμό,
 • ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου και σαφέστερο χρονοδιάγραμμα, λόγω αφενός της ευχέρειας πραγματοποίησης αλλαγών και εκ νέου προσαρμογής των μελετών και της κατασκευής, και αφετέρου λόγω της ελαχιστοποίησης σφαλμάτων και της βελτιωμένης επικοινωνίας,
 • περιορισμός του κόστους και ακριβέστερος προϋπολογισμός, δίνοντας τη δυνατότητα ελέγχου του κόστους σε κάθε κατασκευαστικό στάδιο,
 • αύξηση της παραγωγικότητας και εξασφάλιση αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας,
 • πλήρης γνώση των υλικών, εφόσον δίνονται πληροφορίες από τον εκάστοτε προμηθευτή σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές, τα πιστοποιητικά, τις περιβαλλοντικές συμμορφώσεις, τις οδηγίες εφαρμογής και συντήρησης και τον προσδόκιμο χρόνο ζωής των προϊόντων,
 • ταχύτερη, ευκολότερη και ακριβέστερη πραγματοποίηση προμετρήσεων και επιμετρήσεων,
 • διευκόλυνση σύνταξης σχεδίων as built, εφόσον η κατασκευή παρακολουθείται καθ’ όλη την πορεία της,
 • περιβαλλοντικά οφέλη, λόγω εξοικονόμησης υλικών, επιλογής φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων και ταχύτερης παράδοσης του έργου,
 • πελατοκεντρική προσέγγιση και αυξημένη ικανοποίηση του κυρίου του έργου, αφενός λόγω ενεργού ρόλου του στη λήψη αποφάσεων κατά την κατασκευή και αφετέρου λόγω της συνέπειας προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος.

Η χρήση του BIM στον παγκόσμιο χάρτη και η συμβολή της ISOMAT

Όπως η χρήση της τεχνολογίας, έτσι και η ψηφιοποίηση των κατασκευών, και κατ’ επέκταση η χρήση BIM, παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό ωριμότητας και διάδοσης σε κάθε χώρα. Πρωτοπόρο στη χρήση ΒΙΜ υπήρξε ανέκαθεν το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο το έχει καταστήσει υποχρεωτικό στην υλοποίηση δημοσίων έργων. Υποχρεωτικότητα συναντάται και σε Φινλανδία, Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Λουξεμβούργο και Ντουμπάι, ενώ στην Ολλανδία, παρά την προαιρετική χρήση ΒΙΜ, είναι πολύ υψηλός ο βαθμός υιοθέτησής του. Στις Η.Π.Α. δεν έχει επιβληθεί ακόμη η υιοθέτηση της εν λόγω διαδικασίας, παρότι παρουσιάζει υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, με το Χονγκ Κονγκ να τη συναγωνίζεται επάξια.

Στην Ελλάδα, η χρήση BIM βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, παρότι είναι ευρέως γνωστά τα οφέλη που τη συνοδεύουν. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται σημαντική αύξηση στον σχεδιασμό και στην κατασκευή έργων σε περιβάλλον BIM, ενώ είναι πιθανή και η επιβολή της υποχρεωτικότητάς του για έργα δημόσιου τομέα.

Η ISOMAT, ανταποκρινόμενη στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του κατασκευαστικού κλάδου, είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που έχει αναπτύξει ολοκληρωμένα συστήματα λύσεων συμβατά με BIM, για κάθε κατασκευαστική ανάγκη. Η βιβλιοθήκη μας εμπλουτίζεται συνεχώς και μπορείτε να τη γνωρίσετε παρακάτω. Το BIM ήρθε για να μείνει. Όσο ταχύτερα μυηθούμε σε αυτό τόσο πιο εύκολη θα γίνει η καθημερινότητά μας.

Let’s build faster, smarter and greener, with BIM!