Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Βιογραφικών Σημειωμάτων

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην ISOMAT A.B.E.E (στο εξής «ISOMAT»).

Η ISOMAT σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και φροντίζει για την ασφαλή διαχείρισή τους. Με το παρόν έγγραφο και λαμβάνοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, στο εξής ΓΚΠΔ) και τον Νόμο 4624/19 (ΦΕΚ Ά 137/29-8-19) , επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα αυτά. Συνεπώς, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ορίζεται η εταιρία με την επωνυμία «ISOMAT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ISOMAT». Διεύθυνση: 17ο χιλιόμετρου Θεσσαλονίκης-Αγίου Αθανασίου , Ταχυδρομική θυρίδα:1043, Ταχυδρομικός κώδικας: 57003, Τηλέφωνο: 2310576000, Φαξ: 2310722475, e-mail: info@isomat.gr

 

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Στο πλαίσιο υποβολής της αίτησης ενδιαφέροντός σας και εφόσον χρησιμοποιήσετε την ειδική φόρμα της ιστοσελίδας της ISOMAT, συλλέγονται οι εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σας:

 

· Προσωπικά Στοιχεία : όνομα , επώνυμο , πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνα επικοινωνίας και διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας και νομός)

· Στοιχεία εκπαίδευσης : τίτλος σπουδών και επίπεδο εκπαίδευσης. Προαιρετικά συλλέγονται η κατηγορία εκπαίδευσης, η γνώση ξένων γλωσσών ( γλώσσα, επίπεδο, τίτλος σπουδών) καθώς και η γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή και δικτύων (και προσδιορισμός αυτών)

· Εργασιακή Εμπειρία: επαγγελματική κατάσταση ( αν εργάζεσθε ή όχι κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης) . Προαιρετικά συλλέγονται στοιχεία της προϋπηρεσίας σας (εταιρεία, τίτλος θέσης, διάρκεια εργασίας, θέση-τομέας, κλάδος επιχείρησης)

· Βιογραφικό σημείωμα και οι τομείς ενδιαφέροντος. Προαιρετικά συλλέγονται η αιτούμενη θέση και τυχόν σχόλια που υποβάλλετε.

Σε περίπτωση που υποβάλλετε μόνο το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ταχυδρομική αποστολή ή με απευθείας παράδοση στα γραφεία της ISOMAT, συλλέγονται αποκλειστικά τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό.

 

Νομική βάση επεξεργασίας

Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επιλογής προσωπικού από την ISOMAT , σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του ΓΚΠΔ.

 

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας

Τα δεδομένα σας διατηρούνται στη βάση υποψηφίων της ISOMAT για δύο χρόνια από την υποβολή τους και στη συνέχεια διαγράφονται οριστικά.

 

Μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων

Δικαίωμα πρόσβασης στη βάση υποψηφίων της ISOMAT έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του προσωπικού της . Ωστόσο, τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα γνωστοποιούνται και σε ορισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ( στο εξής «αποδέκτες»), στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Ειδικότερα, αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων σας είναι οι συνεργαζόμενοι με την ISOMAT πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών.

Όλοι οι συνεργάτες της ISOMAT επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται ως προς την τήρηση εμπιστευτικότητας και την λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Δεσμεύονται , επίσης, να μην χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς. Ακόμη, τονίζεται ότι ,εκτός των ανωτέρω, η ISOMAT δεν μεταβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτους, εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό.

 

Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενα των δεδομένων διατηρείτε κατά τον ΓΚΠΔ τα εξής δικαιώματα :

α) ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τα μέσα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ.

β) πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ.

γ) διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.

δ) διαγραφής δεδομένων που σας αφορούν: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.

ε) περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.

στ) φορητότητας των δεδομένων σας: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από την ISOMAT σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.

Η άσκηση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε , διενεργείται ,ωστόσο, υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ και τελεί υπό την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της ISOMAT.

ζ) Επιπλέον διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας από την ISOMAT παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Νόμο 4624/19 (ΦΕΚ Ά 137/29-8-19) (περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο (http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL ).

 

Η Αρχή εξετάζει τις καταγγελίες , αφού προηγουμένως τα ανωτέρω δικαιώματα έχουν ασκηθεί προς την ISOMAT. Μπορείτε να επικοινωνείτε γι’ αυτό το σκοπό με την ISOMAT οποτεδήποτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@isomat.gr.

 

Eιδική υποχρέωση της ISOMAT σε περίπτωση διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων

Σε περίπτωση διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, η ISOMAT ενημερώνει κάθε αποδέκτη στον οποίο αυτά γνωστοποιήθηκαν , εκτός αν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Εφόσον το ζητήσετε, η ISOMAT σας ενημερώνει για τους εν λόγω αποδέκτες.

 

Άσκηση Δικαιωμάτων

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται δωρεάν, εκτός κι αν το αίτημά σας είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό, οπότε και η ISOMAT ενδέχεται να αρνηθεί την ικανοποίησή του. Επιπλέον, ενδέχεται να σας ζητηθούν κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες, ώστε να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά σας όταν ζητάτε την πρόσβαση στα δεδομένα σας ή για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους. Η ISOMAT θα απαντήσει σε κάθε ερώτημά σας μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, εκτός αν λόγω πολυπλοκότητας ή αυξημένου αριθμού αιτημάτων απαιτηθεί περισσότερος χρόνος, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά.

 

Μη διενέργεια αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων-κατάρτισης προφίλ

Η ISOMAT δεν διενεργεί κανενός είδους αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

 

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας

H ISOMAT έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προς διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σας.

 

Τρόπος επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ISOMAT για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@isomat.eu .