Πολιτική Ποιότητας

Σκοπός της ISOMAT είναι η παραγωγή δομικών χημικών προϊόντων και κονιαμάτων αλλά και η παροχή υπηρεσιών με στόχο την ολική ικανοποίηση των πελατών μας.

Τι περιλαμβάνει η Πολιτική Ποιότητας της ISOMAT;

Για την ISOMAT η ικανοποίηση αυτή επιτυγχάνεται όταν:

  • Προηγούμαστε των απαιτήσεων των πελατών.
  • Ανταποκρινόμαστε άμεσα σε αιτήματα των πελατών.
  • Σχεδιάζουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και τα παράγουμε σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
  • Διανέμουμε τα προϊόντα και παρέχουμε τις υπηρεσίες μας εγκαίρως στους πελάτες.
  • Επικοινωνούμε με τους πελάτες και αξιοποιούμε την άποψή τους για βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στην προσπάθεια για επίτευξη αυτού του σκοπού δεσμευόμαστε να:

  • Λειτουργούμε σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας, του προτύπου ISO 9001:2015 και των προτύπων βάσει των οποίων είναι πιστοποιημένα τα προϊόντα μας.
  • Βελτιώνουμε διαρκώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Καθιερώνουμε μετρήσιμους στόχους ποιότητας και τους ανασκοπούμε σε ετήσια βάση. Οι στόχοι αυτοί αναφέρονται στην ετήσια ανασκόπηση ποιότητας.
  • Γνωστοποιούμε ηλεκτρονικά και εντύπως την παρούσα πολιτική ποιότητας σε όλους τους εμπλεκομένους.
  • Επανεξετάζουμε την πολιτική ποιότητας σε ετήσια βάση.