Πολιτική απορρήτου

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Για εμάς  στην ISOMAT η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και για να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Τι είναι ο GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αντικείμενο του οποίου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα σας δηλαδή ονοματεπώνυμο/επωνυμία, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ,  e-mail, τηλέφωνα, διευθύνσεις επικοινωνίας και οικονομικά στοιχεία,  τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η ISOMAT θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας ( κατά το άρθρο 6 του Κανονισμού), κατά περίπτωση, με ρητή συγκατάθεσή σας, που μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε ή για την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικής σχέσης μαζί σας ή για την συμμόρφωσή μας με νομική υποχρέωση ή για την εξυπηρέτηση έννομου συμφέροντός μας, ήτοι:

  • Για την διαχείριση των κλήσεών σας και την ολοκλήρωση των αιτημάτων, αγορών και παραγγελιών σας.
  • Για να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήματα και σχόλιά σας σχετικά με προϊόντα μας.
  • Για να σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών, κληρώσεων και διαγωνισμών, στους οποίους έχετε συμμετάσχει.
  • Για λόγους διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οπότε και η τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες μας καταγράφεται, όπως σας ενημερώνουμε με ηχογραφημένο εισαγωγικό μήνυμα.
  • Για την ανάλυση της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων μας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας (περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδων), καθώς και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές και προωθητικές ενέργειες.

ΔΗΛΩΣΗ

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας οπουδήποτε απαιτείται στην ιστοσελίδα μας δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της εταιρίας μας. Ορισμένα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν (στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο) και σε συνεργάτες μας, οι οποίοι μας βοηθούν σε ορισμένες δραστηριότητές μας,  όπως μεταφορικές εταιρίες, εταιρίες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών,  εταιρίες τηλεπικοινωνιών, πάροχοι λογισμικού και υπηρεσιών cloud, διαφημιστικές και ελεγκτικές εταιρίες. Ακόμη, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε κρατικούς φορείς, όταν αυτό συνιστά νομική υποχρέωση μας.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση τη σύμβαση, προσυμβατική σχέση ή κατόπιν υποβολής ερωτήματος/αιτήματός σας, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας και για τη τυχόν  θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη των νομικών αξιώσεών μας.

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ανάκληση αυτής, οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ειδικότερα, τα δεδομένα που συλλέγονται από την καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, εκτός αν έχετε ανακαλέσει την συγκατάθεσή σας νωρίτερα ή εκτός αν συντρέχουν ειδικότεροι λόγοι που απαιτούν την διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ISOMAT εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ISOMAT απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Τέλος, η ISOMAT σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες ή να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση :  dpo@isomat.eu.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ISOMAT, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

email: dpo@isomat.eu.

τηλέφωνο: +302310576000

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, e-mail:  contact@dpa.gr.

 

Η παρούσα πολιτική δημοσιεύτηκε στις 05.01.2022 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.