Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η ISOMAT στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Η διοίκηση δεσμεύεται να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνει πιθανές αιτίες ρύπανσης και να επιτυγχάνει υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, λαμβάνοντας υπ’όψιν της την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τη διατήρηση της συμμόρφωσης των προϊόντων του οικολογικού σήματος της Ε.Ε. με τα κριτήρια της ομάδας προϊόντων οικολογικού σήματος της Ε.Ε. καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου τους και άλλων ειδικών δεσμεύσεων που σχετίζονται με το πλαίσιο λειτουργίας της.

Για εμάς η Περιβαλλοντική Διαχείριση είναι σημαντική!

Στην ISOMAT εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001. Το σύστημα αποτελεί βασικό μοχλό για:

  • Την συνεχή παρακολούθηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο φυσικό περιβάλλον και ενεργοποίηση κατάλληλων μέτρων πρόληψης,
  • Την οριοθέτηση μετρήσιμων στόχων και αντίστοιχων προγραμμάτων για την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας.
  • Την επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – προσωπικό, προμηθευτές, τοπική κοινωνία – για περιβαλλοντικά θέματα που αγγίζουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με σκοπό την αξιολόγηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών δεδομένων.
  • Ιδιαίτερα σημαντικά θέματα για την εταιρεία είναι η ορθολογική διαχείριση Α΄ υλών και λοιπών υλικών, ενέργειας και η συστηματική ανακύκλωση των απορριπτόμενων υλικών.

Για να διασφαλίσει την σταθερή λειτουργία και αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης η εταιρεία φροντίζει για:

  1. την συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της,
  2. την συστηματική ανασκόπηση των λειτουργιών της,
  3. την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Όραμα των ανθρώπων μας είναι η μέγιστη δυνατή συνεισφορά της εταιρείας στην αειφόρο ανάπτυξη και η αναγνώριση της ως ενός από τους πρωτοπόρους στην προστασία του περιβάλλοντος.