Με όραμα την αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας, η Διοίκηση της ISOMAT A.B.E.E. δεσμεύεται για την προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων ρύπων που αφορούν τόσο τις παραγωγικές δραστηριότητές της στο εργοστάσιο που εδρεύει στον Αγ. Αθανάσιο Θεσσαλονίκης όσο και τις δραστηριότητες αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις Αθηνών.

Για την επίτευξη του βασικού σκοπού μας, ο οποίος είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας, η Διοίκηση δεσμεύεται για:

 • την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις νομικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία της εταιρείας,
 • την διάθεση οποιουδήποτε αναγκαίου πόρου ή/και πληροφορίας για την επίτευξη των εταιρικών ενεργειακών σκοπών και στόχων,
 • την αξιολόγηση των κρίσιμων και σημαντικών για την λειτουργία της εταιρείας προμηθειών κατά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, υπό το πρίσμα της δυνατότητας βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης, και
 • την πλήρη υποστήριξη στην υλοποίηση των εταιρικών ενεργειακών προγραμμάτων

Τα ανωτέρω θα επιτευχθούν μέσω:

 • του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001 που εφαρμόζει η εταιρεία,
 • του καθορισμού συγκεκριμένων ενεργειακών δεικτών παρακολούθησης,
 • της παρακολούθησης και μέτρησης των κρίσιμων ενεργειακών παραμέτρων της εταιρεία,
 • του καθορισμού, υλοποίησης και επικαιροποίησης ενεργειακών προγραμμάτων,
 • της ευαισθητοποίησης όλων των συμμετεχόντων στην ενεργειακή επίδοση της εταιρείας,
 • της τακτικής ανασκόπησης της Ενεργειακής Πολιτικής και την επικοινωνία αυτής,
 • της επένδυσης σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων,
 • της επένδυσης σε εξοπλισμό υψηλού βαθμού ενεργειακής απόδοσης,
 • της σταδιακής αντικατάστασης των σταθερών εστιών καύσης με υψηλής ενεργειακής απόδοσης συστήματα παραγωγής θερμότητας χωρίς άμεσες εκπομπές

Ως Διοίκηση δεσμευόμαστε για την διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001, που η εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει.