Με όραμα την αειφόρο ανάπτυξη της εταιρίας, η Διοίκηση της ISOMAT A.Β.Ε.Ε. δεσμεύεται για την προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων ρύπων που αφορούν στις δραστηριότητές της για παραγωγή δομικών χημικών και κονιαμάτων τόσο στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στον Αγ. Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, όσο και στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης της ISOMAT

Για την επίτευξη του βασικού σκοπού μας, ο οποίος είναι η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της συνολικής δραστηριότητας της εταιρίας, η Διοίκηση δεσμεύεται για:

  • την πλήρη συμμόρφωση της εταιρίας με τις νομικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία της εταιρίας,
  • τη διάθεση οποιουδήποτε αναγκαίου πόρου ή/και πληροφορίας για την επίτευξη των εταιρικών ενεργειακών σκοπών και στόχων,
  • την αξιολόγηση των κρίσιμων και σημαντικών για την λειτουργία της εταιρίας προμηθειών κατά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, υπό το πρίσμα της δυνατότητας βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης, και
  • την πλήρη υποστήριξη στην υλοποίηση των εταιρικών ενεργειακών προγραμμάτων.

Τα ανωτέρω θα επιτευχθούν μέσω:

  • του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001 που εφαρμόζει η εταιρία,
  • του καθορισμού συγκεκριμένων ενεργειακών δεικτών παρακολούθησης,
  • της παρακολούθησης και μέτρησης των κρίσιμων ενεργειακών πτυχών της εταιρίας,
  • του καθορισμού, υλοποίησης και επικαιροποίησης ενεργειακών προγραμμάτων,
  • την ευαισθητοποίηση όλων των συμμετεχόντων στην ενεργειακή επίδοση της εταιρίας, και
  • της τακτικής ανασκόπησης της Ενεργειακής Πολιτικής και την επικοινωνία αυτής.

Ως Διοίκηση δεσμευόμαστε για τη διαρκή τήρηση και βελτίωση του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001, που η εταιρία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει.