Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας

Πολιτική της ISOMAT είναι να επιτύχει την τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, όπως καθορίζονται στην ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Η πολιτική της εταιρείας για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια περιλαμβάνει:

  • την αποφυγή των επαγγελματικών κινδύνων
  • την υποκατάσταση των επικίνδυνων παραγόντων με άλλους μη επικίνδυνους ή ακίνδυνους
  • την καταπολέμηση των επικίνδυνων καταστάσεων στην πηγή
  • την εφαρμογή μέτρων ομαδικής προστασίας αντί για ατομικά
  • την επιδίωξη της βελτίωσης του επιπέδου πρόληψης και προστασίας

Διαχείριση επαγγελματικής υγείας από την ISOMAT

Η Διοίκηση της εταιρίας για να υποστηρίξει την επιτυχία των παραπάνω και να αποδείξει έμπρακτα την δέσμευσή της αποφάσισε να εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001. Οι αντικειμενικοί σκοποί της εταιρίας για επαγγελματική υγεία και ασφάλεια επικεντρώνονται:

  1. στην καθιέρωση και εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, οι οποίες συμφωνούν με την πολιτική της εταιρίας
  2. στην διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των συνεργατών και των επισκεπτών όταν βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
  3. στην συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις