Περιβαλλοντική Διαχείριση

Η ISOMAT, στo πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος και δεσμεύεται να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνει υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τις βέλτιστες οικονομοτεχνικές επιλογές και την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των συναφών κανονισμών.

Η ISOMAT διαθέτει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001.

Το σύστημα αποτελεί βασικό μοχλό για :

• τη συνεχή παρακολούθηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρίας στο φυσικό περιβάλλον και την ενεργοποίηση μέτρων πρώτιστα προληπτικών και κατά δεύτερο λόγο κατασταλτικών,

• την οριοθέτηση μετρήσιμων στόχων και αντίστοιχων προγραμμάτων για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρίας,

• την επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – προσωπικό, προμηθευτές, τοπική κοινωνία, εταιρίες με ίδιο επιχειρησιακό αντικείμενο – για περιβαλλοντικά θέματα που αγγίζουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρίας, με σκοπό την αξιολόγηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών δεδομένων.

Ιδιαίτερα σημαντικά θέματα για την εταιρία είναι η ορθολογική διαχείριση Α΄ υλών και λοιπών υλικών, ενέργειας και η συστηματική ανακύκλωση των απορριπτόμενων υλικών.

Για να διασφαλίσει τη σταθερή λειτουργία και αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης η εταιρία φροντίζει για:
α) τη συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της,
β) τη συστηματική ανασκόπηση των λειτουργιών της,
γ) τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Όραμα των ανθρώπων μας είναι η μέγιστη δυνατή συνεισφορά της εταιρίας στην αειφόρο ανάπτυξη και η αναγνώρισή της ως ενός από τους πρωτοπόρους στην προστασία του περιβάλλοντος.