Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας

Η ISOMAT θέτει ως προτεραιότητα και πρωταρχική της μέριμνα την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού της και δεσμεύεται για την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας και την εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών στο χώρο εργασίας.

Η ISOMAT διαθέτει και εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΕΛΟΤ 1801 / OHSAS 18001.

Οι αντικειμενικοί στόχοι της εταιρίας για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια επικεντρώνονται:

• στην καθιέρωση και εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων,
• στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των συνεργατών και των επισκεπτών, όταν βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης,
• στη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις.